Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využitia OZE v spoločnosti SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.

  Zadávateľ:
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
382.862,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36250783
Viedenská cesta 1, 92901 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21128
Hlavná adresa(URL): www.schindler.com
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využitia OZE v spoločnosti SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Referenčné číslo: Schindler/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
44400000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využitia OZE. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
382 862,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Fotovoltaika
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31712331-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Schindler eskalátory, s.r.o.,
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup fotovoltaiky. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
211 439,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
Časť: 2
II.2.1) Názov
Klimatiácia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Schindler esklalátory, s.r.o.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup klimatizácií. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 442,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kotol
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44621220-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Schindler eskalátory, s.r.o.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup kotla. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
113 980,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani (dalej v texte tohto oddielu sutaznych podkladov len ZVO).
Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 ZVO v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit: Jednotnym europskym dokumentom podla § 39 ZVO alebo cestnym vyhlasenim podla § 114 ods. 1 ZVO. Jednotny europsky dokument a cestne vyhlasenie na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom, resp. cestnym vyhlasenim predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 ZVO v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzacca alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vzhladom na obmedzeny pocet znakov sa podrobnosti o pozadovanych podmienkach ucasti nachadzaju v sutaznych podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhladom na obmedzeny pocet znakov sa podrobnosti o pozadovanych podmienkach ucasti nachadzaju v sutaznych podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., BUDOVA ROSUM, Bajkalska 19/B, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie elektronickych ponuk v systeme EVO je verejne podla § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021