KC Senohrad stavba

  Zadávateľ:
Obec Senohrad
  Predpokladaná hodnota:
187.926,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Senohrad
IČO: 00320234
Senohrad 28, 96243 Senohrad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 907529325
Email: aondrikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.senohrad.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
KC Senohrad stavba
Referenčné číslo: S 0112/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavba existujúcich objektov na Komunitné centrum v obci Senohrad.Jedná sa o samostatne stojacu budovu s hrubým pôdorysom tvarom písmena L, zložená z 2 traktov ako pôvodný dom a bočné krídlo - prístavba. Budova je 1 podlažná, čiastočne podpivničená so sedlovou strechou. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prisposobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné.
Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia jemne štrukturovanej omietky, dreveného obkladu a
plastových okien.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
187 926,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Senohrad, parcela č.113
II.2.4) Opis obstarávania
Výstavba Komunitného centra. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch a ich prílohách
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
187 926,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a)nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b)ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nepripustí výdavky z predmetného verejného obstarávania do financovania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu ľudské zdroje (OPĽZ) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa (spolufinancovanie) - kód výzvy:OPLZ-PO6-SC613-2017-2, názov projektu: Komunitné centrum-rekonštrukcia, prístavba Senohrad
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")
Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37 ZVO
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, t.j.
uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Možnosť nepredkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm.
b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

1)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO nasledovne:
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (ďalej len rozhodné obdobie), pričom
vyhlásením sa rozumie zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)Názov a sídlo odberateľa
b)Predmet zákazky
c)Stručný popis zákazky
d)Celková cena plnenia
e)Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení "cena v EUR bez DPH skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu plnenia.)
f)Skutočnú lehotu dodania
g)Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky
Rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumie pozemné stavby Zoznam musí obsahovať minimálne jednu alebo viac zákaziek v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške PHZ , z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto
referencie existujú.
V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač, ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to
prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako
EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

AD 2)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO nasledovne:
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim ako osobou zodpovednou a určenou na plnenie
predmetu zákazky. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho. Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty:
I.Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné.
II.Doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača.
Aplikujú sa ustanovenia § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazky budú realizované na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s
dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 15:00
Miesto: Pinkfreedom s.r.o., Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je z dôvodu uplatnenia elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO (ďalej len systém). Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému sú zadefinované a zverejnené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k verejnému obstarávaniu sú uverejnené v systéme pod hypertextovým prepojením
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/436154
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
3.V súlade s § 112 ods. 6 ZVO prvá veta, sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční pred elektronickou aukciou.Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
4.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač je povinný vyplniť údaje v JED podľa ZVO a povoľuje sa vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Uchádzač je oprávnený predložiť alternatívne podľa § 114 ods. 1 ZVO čestné vyhlásenie. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia
5.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvy o dielo.
6.Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 5 000,00 EUR . Bližšie informácie sa nachádzajú v SP.
7.Obhliadka miesta realizácie prác bude umožnená. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v SP.
8.Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva
uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
9.V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený sociálny aspekt. Bližšia špecifikácia v Návrhu zmluvy o dielo,
ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2021