Zateplenie pavilónov - ACCORD

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
5.362.773,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Telefón: +421 918660990
Email: sutaz@tenderpro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045
Hlavná adresa(URL): www.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zateplenie pavilónov - ACCORD
Referenčné číslo: SP51JP/2021/RUK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214400-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 362 773,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262650-2
45410000-4
45421100-5
45442110-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
a)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 BA
b)Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, 842 48 BA
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313021X329
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) ZVO sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 b) ZVO sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 c) ZVO sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti, týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odsek 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2022 13:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme ERANET.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET sa zaregistruje do systému na adrese tenderpro.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme ERANET.
Registrovaný uchádzač sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii.
Po prihlásení do systému má uchádzač po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme ERANET cez komunikačné rozhranie v zmysle súťažných podkladov.
Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne overených kópii.
3. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 ZVO prvá veta.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo aj neprijať ponuku úspešného uchádzača v prípade, že financovanie tejto zákazky nebude schválené riadiacim organom.
5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 100 000,00 EUR len pre ČASŤ 1. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021