Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.064.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Škvarka
Telefón: +421 250944337
Fax: +421 250944008
Email: miroslav.skvarka@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.minv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
II.1.2) Hlavný kód CPV
35113400-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je dodávka zásahových odevov pre hasičov typ - ľahký. Ľahký zásahový odev (ďalej len ĽZO) poskytuje ochranu tela užívateľa, okrem hlavy, rúk a chodidiel pri dlhotrvajúcej likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore. Tento odev nie je určený k tomu, aby poskytoval ochranu v uzatvorenom priestore a v prípade obkľúčenia ohňom. ĽZO neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a tiež ochranu pred ďalšími nebezpečenstvami, napríklad chemickými, biologickými, rádiologickými a elektrickými. Je určený na skvalitnenie zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 064 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka 4000 ks zásahových odevov pre hasičov typ ľahký.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Úplne znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovarov, ktoré má uchádzač v rámci plnenia Rámcovej dohody dodať a to v súlade s technickou špecifikáciou uvedenej v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne:
-1 kus zásahového odevu pre hasičov typu ľahký v strednej veľkosti (182-108-100) červené vyhotovenie,
-1 kus zásahového odevu pre hasičov typu ľahký v strednej veľkosti (182-108-100) modré vyhotovenie.

V predložených vzorkách budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Vzorky musia byť označené akreditovanou notifikovanou osobou, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody na osobné ochranné prostriedky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch.
Predkladané vzorky musia byť označené akreditovaným certifikačným orgánom priamo na vzorkách s vyznačením čísla certifikátu (nie na obale), je potrebné, aby značenie bolo pripevnené tak, že ho nie je možné bez porušenia zameniť. Vzorky predložené za účelom preukázania splnenia podmienok účasti tiež budú následne, v rámci hodnotenia ponúk podľa § 53 zákona, použité za účelom posúdenia splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Vzorky predložené úspešným uchádzačom zostávajú po ukončení verejného obstarávania v dispozícii verejného obstarávateľa a budú v prípade úspešného uchádzača slúžiť počas trvania Rámcovej dohody na overovanie, či dodaný Tovar zodpovedá vzorkám, ktoré úspešný uchádzač/Predávajúci predložil v rámci ponuky. Po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody verejný obstarávateľ vráti vzorky predložené neúspešnými uchádzačmi.

Predloženie vzoriek fyzická ponuka
Ponuka s požadovanými vzorkami sa predkladá v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené nasledovné údaje:
-adresa Verejného obstarávateľa (Objednávateľa): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky, Odbor verejného obstarávania, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
-obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača (Dodávateľa) alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
-označenie VEREJNÁ SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ,
-označenie heslom súťaže Zásahový odev pre hasičov ľahký,
-označenie časti ponuky: Ponuka časť Vzorky.

V súlade s ustanovením § 20 ods. 7 písm. d) zákona, je potrebné doručiť vzorky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. V prípade osobného doručenia v pracovných dňoch v čase od 08:30 do 15:00 hod.

Úplne a celé znenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1, písm. m) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 10:00
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1956.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobné pokyny pre uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 25.1 - 25.5.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhej vety zákona, teda ak verejný obstarávateľ
(VO) nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
2. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so
súťažnými podkladmi (SP).
3. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1956. Z uvedeného dôvodu VO tieto
dokumenty záujemcom nezasiela.
4. VO odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto
zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1956 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.
5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči VO.
7.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti VO oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
8. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila VO zmluvu, v ktorej budú
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj
skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči VO spoločne a nerozdielne.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021