Poistenie motorových vozidiel - povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie.

  Zadávateľ:
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
18.247,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31825249
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Koleňáková
Telefón: +421 335939319
Fax: +421 335511205
Email: monika.kolenakova@truni.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027
Hlavná adresa(URL): https://www.truni.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poistenie motorových vozidiel - povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie.
Referenčné číslo: VR-7453/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
66514110-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie - KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v časti B - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
18 247,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel - povinné zmluvné poistenie - PZP, vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v časti B - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 773,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66000000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel - havarijné poistenie- KASSKO, vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v časti B - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 474,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle zákona. Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 32 zákona v rozsahu stanovenom verejným obstarávateľom.
V súlade s § 39 zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti poisťovníctva podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti poisťovníctva podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 10:10
Miesto: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2021