Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky

  Zadávateľ:
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 08:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691909
Brezová 32, 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Gondová
Telefón: +421 534177202
Fax: +421 534177201
Email: ivetabeslerova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1661
Hlavná adresa(URL): http://www.ddsnv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Obstarávateľ SK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46887423
Agátová 6 , 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stela Beslerová, PhD.
Telefón: +421 905642149
Email: obsk@obsk.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1661
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ddsnv.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Referenčné číslo: NDL/2021/DDSNV/4
II.1.2) Hlavný kód CPV
15100000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup mäsa a mäsových výrobkov , dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Domov dôchodcov. Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mäsa a mäsových výrobkov , dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet tvoria rôzne druhy súrového bravčového mäsa kuchynskej úpravy, bravčové vnútornosti, rôzne druhy hovädzieho mäsa, držky , údené mäso, tepelne opracované mäsové výrobky ako sú : slanina, tlačenka, párky, klobása, jaternica,, šunková peny, paštéty, špekáačky; rôzne druhy salámy, šunky, škvarky, bravčová masť, slanina údená.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa. záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
11
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu že nemá oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači doklady je potrebné predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Požaduje sa dovoz trikrát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa). Tovar musí byť dodaný v čase od 6,00 hod do 7:00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať / on line sprístupňovať v sídle verejného obstarávateľa. Miestom otvárania, on-line prístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com (totožná záložka ako pri predkladaní ponúk).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania / on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jehodispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
6.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
7. V procese nebude uplatnená elektronická aukcia
8.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Rámcovej dohody predložil
údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 28.5 SP
9.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie
inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.12.2021