Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč

  Zadávateľ:
Obec Utekáč
  Predpokladaná hodnota:
1.180.655,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Utekáč
IČO: 17067430
Utekáč 52, 98506 Utekáč
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436127
Hlavná adresa(URL): https://www.obecutekac.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú búracie a rekonštrukčné práce v a v tesnej blízkosti Priemyselného parku CLARA v obci Utekáč.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 180 655,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parcelách v k.ú. Utekáč č. 9156/1, 9151/1, 9152/1 (búracie a demolačné práce) a 9215/3, 9215/4 (rekonštrukčné práce)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú búracie a rekonštrukčné práce v a v tesnej blízkosti Priemyselného parku CLARA v obci Utekáč.

S ohľadom na rekonštrukčné práce ide o výmenu mostného zvršku mostu nachádzajúceho sa pred areálom priesmyselného parku CLARA (pred vstupnou bránou). Jedná sa o výmenu poškodených, zdeformovaných alebo z iných dôvodov nevyhovujúcich častí mostného zvršku. Všetky časti mostného zvršku budú opravené výmenou pôvodných za nové.

S ohľadom na búracie práce resp. demolačné práce ide o práce v areáli bývalej továrne CLARA v obci Utekáč. Táto továreň je dlhodobo nevyužívaná a v havarijnom stave. Stavebné objekty sú tvorené zo železobetónového skeletu s tehlovou výplňou. Ide o demoláciu takmer všetkých objektov v rámci parku s výnimkou kruhovej veže, historického tehlového komína a 1. NP budovy pri požiarnej zbrojnici.

Presný rozsah prác pre predmet zákazky je uvedený v technických správach, stavebných povoleniach, výkaz-výmeroch a v dokumentácii, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

Rekonštrukcia mostného objektu:
SO 01 Most pred areálom priemyselného parku v obci Utekáč (samostatný objekt)

Demolácia stavebných objektov továrne CLARA v obci Utekáč:
SO 01 Demolácia objektov okolo kruhovej veže - označ.A
SO 02 Demolácia haly s podpivničeným priestorom vedľa komína- označ.C
SO 03 Dodatočné búranie a spracovanie demolovanej časti budovy vedľa komína - označ.E
SO 04 Demolácia objektu pri novej požiarnej zbrojnici od 1.NP - označ.F
SO 05 Demolácia objektov okolo trafostanice - označ.G
SO 06 Spracovanie jestvujúcej sutiny v areáli - označ.H

Práce budú vykonávané podľa technickej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1, realizačnej projektovej dokumentácie, ktorej vypracovanie je súčasťou tejto zákazky a výkaz-výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované verejným obstarávateľom a financujúcim partnerom.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 180 655,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb medzi obcou Utekáč a Ministerstvom Hospodárstva Slovenskej republiky č. 389/2021-2060-4270.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely
preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty /originály alebo úradne overené fotokópie/ v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), g) a j) zákona o verejnom obstarávaní:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, doplneným potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak odberateľom

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Uchádzač je povinný predložiť minimálne 2 referenčné listy za rozhodné obdobie /predchádzajúcich 5 rokov/, ktoré preukazujú realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom aspoň jedna referencia musí obsahovať demoláciu budovy a jedna referencia demoláciu resp. rekonštrukciu mosta.
Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti musia obsahovať minimálne:
1. názov predmetu zákazky,
2. stručný opis stavebných prác (stavebné objekty a rozhodujúce konkrétne popisy prác - porovnanie s požiadavkami verejného obstarávateľa),
3. cenu za stavebné práce v rozhodnom období a miesto uskutočnenia stavebných prác,
4. termín realizácie/plnenia, t.j. od-do (mesiac, rok),
5. názov a sídlo odberateľa stavebných prác,
6. hodnotenie vykonanej práce odberateľom,
7. pečiatka a podpis odberateľa, kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde si možno tieto informácie overiť.


Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy doplnenými o doklady, dokumenty, a to vlastnoručne podpísaný profesijný životopis, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, prípadne ekvivalent dokladu a zoznam praktických skúseností.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jedna osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre Inžinierske stavby - mosty, tunely t.j. osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov /SKSI/ podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov štátu ich pôvodu.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne 5 ročnú preukázateľnú odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho. V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu /profesijný životopis stavbyvedúceho/ obsahujúcu:
1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe,
2. vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy,
3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum,
4. odborná prax: celková prax /roky/, prax na podobných zmluvách /roky a konkretizácia uvedených stavieb/, prax vo funkcii stavbyvedúceho /roky/,
5. súčasný zamestnávateľ od/do /roky/, pracovné zaradenie, funkcia, kontakt /tel., e-mail/.

Zároveň požadujeme predložiť čestné prehlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci
- bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby,
- realizoval minimálne jednu stavbu charakteru predmetu zákazky, t. j. demolácie budovy a rekonštrukciu mosta, pričom uvedie názov stavby, miesto stavby, meno objednávateľa a náklady stavby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač je povinný predložiť:
- Súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením vydaného Okresným úradom, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel,
- Spôsob nakladania s odpadmi č. 17 01 01, 17 01 07,17 05 04, 17 09 04: činnosti zhodnocovania podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 až R11
- Spôsob nakladania s odpadmi č. 17 01 02, 17 01 03, 17 03 02, 17 08 02 činnosť zhodnocovania podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11


Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní - Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač predloží podpísaný zoznam strojného vybavenia, ktoré bude mať k dispozícii výhradne pre realizáciu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj zmluvu o budúcej zmluve o zapožičaní technických zariadení, ktorá bude predložená ako originál alebo úradne overená kópia.


Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to za všetkých členov skupiny spoločne.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa §114 zákona. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
Miesto: MH Invest II, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Upozorňujeme uchádzačov aby si preštudovali podmienky osobnej účasti na otváraní ponúk uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (bod15 Zábezpeka)

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. Predmetné verejné obstarávanie je civilnou podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska, ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.12.2021