Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
541.334,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Görčöšová
Telefón: +421 552341142
Email: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood
Referenčné číslo: REK000609/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33140000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho a zdravotníckeho materiálu ako sú rôzne typy mikropipiet, pipetovací nástavec, náhradné filtre do pipetovacieho nástavca, rôzne typy mikroskúmaviek a skúmaviek, kryoboxy, kulticačné platničky, striekačky, misky, kadičky, pinzety, dezinfekčné prostriedky, UV žiarič, kapiláry, analytické kolóny a ostatný spotrebný materiál pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebný na nezávislý výskum a vývoj.
Predmet zákazky je rozdelený na osem samostatných časti:
Časť A:Mikropipety
Časť B:Plasty
Časť C:Sklo a kov
Časť D:Dezinfekcia
Časť E:Ostatný materiál
Časť F:Spotrebný materiál pre hmotnostné spektrometre v spojení s vysokoúčinnými kvapalinovými chromatografmi
Časť G:Chemikálie pre potvrdenie identity proteínov imunoblotovacou technikou
Časť H:Spotrebný materiál pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na
všetky časti predmetu zákazky. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky,
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky, opis, technické požiadavky tvorí Prílohu č. 2 (časť A až H) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
541 334,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mikropipety
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť A: Mikropipety
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu, ktorými sú rôzne druhy a typy mikropiet, pipetovacie nástavce, náhradné filtre a náhradný silikónový adaptér pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť A Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 216,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Plasty
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť B: Plasty
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu, ktorými sú mikroskúmavky, skúmavky, špičky, kryoboxy, rukavice, stojany na skúmavky, kultivačné fľaše a platničky, petriho misky, pipety, centrifugačné skúmavky, filtračné membrány a vialky pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
358 588,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Sklo a kov
Časť č.: C
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
24455000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť C: Sklo a kov
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu, ktorými sú injekčné ihly, kultivačné komôrky, kadičky, fľaše reagenčné a fľaše so závitom, špachtle, pinzety, nožnice, lievik a rezač pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 604,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Dezinfekcia
Časť č.: D
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24455000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť D: Dezinfekcia
Predmetom zákazky je dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do už existujúcich zariadení pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť D Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 342,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ostatný materiál
Časť č.: E
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť E: Ostatný materiál
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu, ktorými sú UV žiariče, TCL platničky, indikátorové papieriky,filtračný papier, silikagél, IPG prúžky, rúška, vaty, obrúsky, miešadielká pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť E Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 097,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Spotrebný materiál pre hmotnostné spektrometre v spojení s vysokoúčinnými kvapalinovými chromatografmi
Časť č.: F
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť F: Spotrebný materiál pre hmotnostné spektrometre v spojení s vysokoúčinnými kvapalinovými chromatografmi
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu, ktorými sú rôzne druhy a typy kapilár, vialok, analytická kolóna, ferula, skrutka, rukávnik, mikrospojka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj. Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť F Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 012,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Chemikálie pre potvrdenie identity proteínov imunoblotovacou technikou
Časť č.: G
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť G: Chemikálie pre potvrdenie identity proteínov imunoblotovacou technikou
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií pre potvrdenie identity proteínov imunoblotovacou technikou, ktorými sú blotovací filtračný papier, penové vankúšiky, hyrdofobická membrána, transfer membrána, dializačná membrána pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj. Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť A Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 978,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Spotrebný materiál pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát
Časť č.: H
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33790000-4
33100000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice jej fakulty, ústavy a pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť H: Spotrebný materiál pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného laboratórneho materiálu pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát, ktorými sú tesniaca vložka, pružina, ihla, hrot, striekačka, kapilára, kit filtrov a tesnení, kit spotrebného materiálu, analytická kolóna, filtre, skúmavky, lampy a batérie pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potrebných na výskum a vývoj.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek
predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť A Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
90 494,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPENMED - Kód projektu ITMS2014+313011V455, Zmluva o poskytnutí NFP č. 068/2020/0PII/VA,
LISPER - Kód projektu ITMS2014+ 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. 067/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č.067/2020/0PII/VA/PZ,
Div4SiFooD - Kód projektu ITMS2014+ 313011V336, Zmluva o poskytnutí o NFP č. 073/2020/0PII/VA, Zmluva o partnerstve č. 073/2020/0PII/VA/PZ.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál overSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, podmienku účasti stačí preukázať len jedenkrát.
Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Splnenie podmienok účasti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.
Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2089. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2089 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.
O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2089, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
Predmet rámcovej dohody je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),
b)Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),
c)Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),
h)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, z dôvodu jej odsúhlasenia poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).
Rámcová dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorou bude schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručenie kladnej správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov v prípade, ak výsledky administratívnej alebo finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do konca trvania dotknutých aktivít projektov t. j. do 30. 06. 2023. Trvanie rámcovej dohody bude možné písomným dodatkom predĺžiť, ak v čase podľa predchádzajúcej vety nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu hodnoty zákazky. Celková doba trvania rámcovej dohody však v takom prípade nesmie presiahnuť 4 roky.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021