Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok

  Zadávateľ:
Obec Plavecký Štvrtok
  Predpokladaná hodnota:
283.680,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2022 15:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Plavecký Štvrtok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305049
Plavecký Štvrtok 172, 90068 Plavecký Štvrtok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín
Telefón: +421 908772640
Email: hulin@eurotender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4148
Hlavná adresa(URL): https://www.obecplaveckystvrtok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok
Referenčné číslo: PS-1VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok.
Ide najmä o tieto služby:
Predmetom zákazky je odvoz, likvidácia a zhodnotenie štyroch rôznych typov odpadu na obdobie 3 roky.
1)Zmesový komunálny odpad (20 03 01)
2)Objemný odpad (20 03 07)
3)Drobný stavebný odpad (20 03 08)
4)Biologicky rozložiteľný dopad (20 02 01)
Zákazka sa delí na 2 časti:
1. časť predmetu zákazky: Zmesový komunálny odpad
2. časť predmetu zákazky: Ostatný odpad (Objemný odpad, Drobný stavebný odpad, Biologicky rozložiteľný dopad)
Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
283 680,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zmesový komunálny odpad
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Plavecký Štvrtok - kataster obce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok.
Ide najmä o tieto služby:
1. časť predmetu zákazky: Zmesový komunálny odpad
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 120 litrových nádob, 240 litrových nádob a 1100 litrových nádob a plastových vriec s objemom 120 l a to všetko v súlade s platnou legislatívou a platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom (ďalej len VZN) v intervale 12, 26, resp. 52 x ročne. Zberné nádoby budú vo forme nájmu počas celého obdobia poskytovania služieb a budú označené transpondérmi (čipmi). Čítacie zariadenie musí byť schopné identifikovať jednotlivé nádoby a priraďovať ich k jednotlivým domácnostiam, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám.
Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky pre 1. časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
208 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ostatný odpad
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Plavecký Štvrtok - kataster obce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok.
Ide najmä o tieto služby:
2. časť predmetu zákazky: Ostatný odpad
a)Objemný odpad (20 03 07)
Objemný odpad bude zbieraný do veľkoobjemových naťahovacích kontajnerov o objeme 3 ks x35 m3 kontajner s frekvenciou 2x za rok, 2 ks x 26 m3 kontajner 2x za rok, a 1ks vaničkový kontajner 7m3 x 26 x za rok ktoré sú/budú umiestnené na zbernom dvore odpadov. Kontajner vo vlastníctve obce 1 ks, 7 m3 a na prenájom je potrebných : veľkokapacitný naťahovací kontajner 3ksx35 m3 a 2ksx26 m3
b)Drobný stavebný odpad (20 03 08)
Drobný stavebný odpad je zbieraný do vaňového kontajnera o objeme 5 m3, ktorý je umiestnený na zbernom dvore odpadov. Kontajner je vo vlastníctve obce.
c)Biologicky rozložiteľný dopad (20 02 01)
BRO bude zbieraný do dvoch vaňových kontajnerov o objeme7m3 umiestnených na zbernom dvore odpadov.
Obec požaduje od dodávateľa dodanie služby odvozu a zhodnotenia odpadu vrátane prenájmu 1ks 7m3 kontajnera. Druhý kontajner je vo vlastníctve obce.
Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky pre 1. časť predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
75 180,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona
č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon "). Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 , alebo 4 a 5 ak je uplatniteľné, resp. § 152 zákona. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B - Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
(2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
(4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych
subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj
rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona.
(5) Verejný obstarávateľ uvádza v súvislosti s § 32 ods.3 zákona, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a), nepožaduje predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e),zákona. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto info. systémoch a dá sa u nich predmetná skutočnosť v rámci Info. systémov overiť. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa §32 odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Údaje podľa tretej vety verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Uvedené platí pre uchádzačov, ktorí sú vedení v týchto systémoch verejnej správy a dá sa u nich predmetná skutočnosť overiť.
(6) Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými dokladmi podľa § 34 ods. 1 písm. a) a j) zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uvedená podmienka sa preukazuje v zmysle minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvedenej nižšie.
1.2Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Podrobne viď min. požadovanú úroveň štandardov nižšie.
(2)Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi i preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, atď. detto viď III.1.1).
(4)Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou ku dňu vyhlásenia obstarávania viď deň zverejnenia výzvy.
(5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3.
(6)Forma predloženia elektronických dokumentov je uvedená v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke 1. pre 1. časť predmetu zákazky:
a) zákona požaduje sa predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu) za predchádzajúce 3 roky (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 200 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
K podmienke 1. pre 2. časť predmetu zákazky:
a) zákona požaduje sa predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky ( ostatný odpad : Objemný odpad (20 03 07), Drobný stavebný odpad (20 03 08) a/alebo Biologicky rozložiteľný dopad ) za predchádzajúce 3 roky (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 50 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.
K podmienke 1.2 pre 1. časť predmetu zákazky:
podľa § 34 ods. 1 písm. j) Uchádzač predloží Zoznam strojového vybavenia formou vyhlásenia , ktoré má k dispozícii na plnenie zákazky, v ktorom uvedie údaje o strojovom/technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na poskytnutie požadovaných služieb. Vyhlásenie bude podpísané štatutárnym orgánom uchádzača.
A)Pre 1. časť predmetu zákazky sa požaduje: preukázanie min. 1 kus zberného vozidla využívané pri zbere zmesového kom. odpadu zo zberných nádob 120 l, 240 l a 1100 l vybavené samostatným certifikovaným vážiacim systémom. Systém musí byť schopný načítať informácie z elektronického čipu odpadovej nádoby ako údaje o domácnosti (producentovi odpadu) a údaje o množstve odpadu nachádzajúceho sa v nádobe.
B)K podmienke 1.2 pre 2. časť predmetu zákazky sa požaduje: preukázanie min. 1 kus vozidla na vývoz každého druhu odpadu (3 druhy v predmete 2. časti zákazky) , pričom sa môže preukázať aj 1 typom vozidla ak spĺňa kapacitu a podmienky. Požaduje sa v prípade A a B preukázanie disponibility k strojovému a technickému vybaveniu potrebnému k plneniu zmluvy (tzn. nemusí byť vo vlastníctve uchádzača). Predložia sa technické podklady k vozidlám - technické osvedčenie/ osvedčenie o evidencii ak je uplatniteľné a doklad ktorý preukazuje kto je vlastník vozidla ak to nevyplýva z predloženého dokladu osvedčenia. Ak nie je uchádzač vlastník postupuje ešte podľa III.1.3) ods. 2).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Viď v súťažných podkladoch a v Prílohe F1 - Návrh rámcovej dohody
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.01.2022 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 16:00
Miesto: Obec Plavecký Štvrtok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uskutoční sa online otvárane ponúk. Zápisnica sa automaticky zasiela okamžite po sprístupnení ponúk. Z dôvodu pandemických opatrení a min. počtu komisie VO neodporúčame sa zúčastniť otvárania. Podrobné info viď v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)Verejný obstrávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(2) Požaduje sa zábezpeka na viazanosť ponúk vo výške 5000,- EUR pre 1. časť predmetu zákazky a 2000 EUR pre 2. časť predmetu zákazky. Spôsoby zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
(3) VO bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka 50)viď zákon, ak ponuka
skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(4)Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii VO bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
(5) Verejné obstarávanie a komunikácia medzi osobou podľa §8 zákona a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO ver. 18.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt
(Návod: link www.uvo.gov.sk , časť Privátna zóna, vytvorenie účtu,
odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo odoslať pomocou inštrukcií
zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v
prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi
svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-
5f7.html, v časti Záujemca/uchádzač. Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke buď cez profil VO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4148 alebo priamo na:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435786
Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-
5f7.html, Záujemca/uchádzač.
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na uvedených web. adresách po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač
prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť otázku", čím sa
aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke
alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy v systéme IS EVO.
(6) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
(7) Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: ŽIADOSŤ O NÁPRAVU podrobne viď §164 a 165 zákona o
verejnom obstarávaní.
(1)Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení VO,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých VO v lehote na predkladanie ponúk.
(2)Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) identifikačné údaje osoby podľa § 8 zákona,
c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie
realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
(4)Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého
sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(5)Ak v § 164 odseku 6 zákona nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a)v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
c)v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
(4)Ďalšie informácie o náprave podrobne viď ustanovenie § 164 a 165 zákona.
2.NÁMIETKY podrobne viď §170 zákona
(1) Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c)účastník
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné
prostriedky na poskytnutie služieb z Európskej únie.
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) zákona a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa
odseku 1 písm. e) zákona.
(3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti
a)oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu , proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky
poskytnutých kontrolovaným,
c)vylúčeniu,
d)vyhodnoteniu ponúk
g)úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až d).
(4)Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa uvedeného v §140 ods. 4
zákona.
(5)Ďalšie informácie o námietkach podrobne viď ustanovenie § 170 zákona
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021