DODÁVKA OBRÁBACÍCH STROJOV

  Zadávateľ:
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
  Predpokladaná hodnota:
287.588,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35568356
Kollárova 17, 07801 Sečovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Stanislav Ďuriček
Email: stanislav.duricek@gssecovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11813
Hlavná adresa(URL): https://gdusecovce.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
DODÁVKA OBRÁBACÍCH STROJOV
Referenčné číslo: 2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
42620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie CNC sústruhov, CNC frézovačky, konvenčných sústruhov, konvenčnej frézovačky,
strojných vŕtačiek, pákových nožníc na plech a to všetko v súlade so súťažnými podkladmi.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
287 588,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kollárova 17, Sečovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodanie tovarov uvedených v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch a v bode
II.1.4 tohto oznámenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
287 588,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: itms2014+ 302021K074 - iROP, IROP-PO2-SC223-2016-14,2 Ľahší prístup k
efektívnym a kvalitnejším verejným službám,2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V bode II.2.7 sa pod pojmom od zadania zákazky rozumie od nadobudnutia účinnosti zmluvy
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zmysle neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 až 7 alebo v zmysle § 152 ZVO.

V zmysle § 39 ods. 1 ZVO uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED). JED sa predkladá v súlade s ustanoveniami § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 až ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ak verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Nakoľko
verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, uchádzač predloží všetky
doklady v zmysle § 32 ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje v zmysle § 34 ods. 1 písm a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

V zmysle § 39 ods. 1 ZVO uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED). Vzor JED sa nachádza v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ žiada, aby bola vyplnená časť II., III. a časť IV. JED (nie je potrebné vyplniť celú časť IV.). JED sa predkladá v súlade s ustanoveniami § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Pri vyplnení JED-u je potrebné
riadiť sa manuálom na vyplnenie verzia 2, ktorý je publikovaný ÚVO na nižšie uvedenom hypertextovom odkaze.

Podľa § 2 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky ÚVO č.155/2016 Z.z. je potrebné predložiť JED za nasledovné subjekty: - záujemcu, uchádzača, resp. účastníka, - každého člena skupiny dodávateľov (osobitne), - inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity sú využívané na preukázanie splnenia podmienok účasti, Uchádzač môže v prípade záujmu využiť elektronickú verziu JED, ktorá je dostupná na nasledujúcom odkaze (spolu s manuálom verzia 2 na jeho vyplnenie): https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti aj v súlade s § 34 ods. 3 ZVO.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 až ods. 4 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval minimálne jednu dodávku CNC obrábacích strojov (sústruhy alebo frézovačky aleboich kombinácia) a minimálne jednu dodávku konvenčných obrábacích strojov (sústruhy alebo frézovačky alebo strojné vŕtačky alebo ich kombinácia). Celková suma týchto dvoch referencií bez DPH musí byť v minimálnej sume 150.000,00 EUR bez DPH.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj dodávku, ktorej dodanie presahuje stanovené obdobie za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie zvlášť cenu iba za tú časť dodávky,
ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

Rovnako, v prípade ak uchádzač predkladá v zozname aj dodávku, ktorej dodanie obsahuje aj časti, ktoré nie sú v
zmysle vyššie uvedeného dodávkami vymedzených strojov uchádzač uvedie zvlášť cenu iba za tú časť dodávky, ktorá sa v zmysle vyššie uvedeného spĺňa požiadavky tohto oznámenia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť
kurz Európskej centrálnej banky (ECB), pričom sa použije priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k uzavretiu zmluvy, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. na základe ktorej sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a v samotných
súťažných podkladoch.
Uzatvorenie zmluvy je podmienené schválením postupu verejného obstarávania Riadiacim orgánom a pripustením
výdavkov do financovania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 11:00
Miesto: Námestie 1 mája 3, 048 01 Rožňava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné podľa § 52 ZVO. Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ aplikuje § 66 ods. 7 ZVO (reverzné vyhodnotenie verejnej súťaže).
Verejné obstarávanie bude realizované v systéme EVO, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Podrobnosti o predmete zákazky, procese verejného obstarávania a iných skutočnostiach neupravených týmto
oznámením sa budú riadiť súťažnými podkladmi tejto zákazky a ZVO.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom systému EVO, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu
JED, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj, bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.
Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 1 a 2 ZVO.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky je tvorený strojmi obdobného
charakteru ("veľké"obrábacie stroje) a vzhľadom na skutočnosť, že na trhu existuje dostatočné množstvo dodávateľov schopných dodať predmet zákazky ako celok, verejný obstarávateľ sa rozhodol nedeliť predmet zákazky na časti v záujme dosiahnutia rabatu z množstva (objemu ceny) a tým posilnenia efektívnosti zabezpečenia predmetu zákazky.

Vzhľadom na povahu zákazky nejde o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021