Potraviny

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
189.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martina Čaplová
Telefón: +421 259722363
Email: martina.caplova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nrsr.sk
Hlavná adresa(URL): www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny
Referenčné číslo: 1152/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
189 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15111100-0
15111200-1
15113000-3
15130000-8
15131100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydina a hydinové výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
15112100-7
15112110-0
15112120-3
15112130-6
15112140-9
15131500-0
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ryby, divina a výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15119300-8
15119200-7
15119100-6
15200000-0
15220000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zelenina, ovocie, bylinky, orechy
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
15330000-0
15332300-7
15872000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Mliečne a chladené výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
15511000-3
15512000-0
15530000-2
15540000-5
15551000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Koloniálny tovar a rôzne výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15870000-7
15871000-4
15600000-4
15850000-1
15840000-8
15411000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Pekárenské výrobky
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15612500-6
15810000-9
15898000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15930000-6
15961000-2
15980000-1
15981000-8
15982000-5
15860000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín pre potreby oddelenia stravovacích služieb, ktoré zabezpečuje služby v stravovacom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a to najmä výrobu/prípravu studených a teplých jedál, ich výdaj, bufetové služby a služby občerstvenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Platí pre všetky časti zákazky: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá záujemca doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) c) a e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ustanovenia § 32 ods. 3, druhá veta, ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú vymedzené v § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú:
a) ak ide o fyzickú osobu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b) ak ide o právnickú osobu
1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
Údaje podľa druhej vety § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v origináloch alebo v úradne osvedčených fotokópiách dokladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Virtuálne prostredie Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje osobnú účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk zabezpečené výlučne prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktorú umožňuje a poskytuje IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Každá časť predmetu zákazky je predmetom samostatného vyhodnotenia a na každú časť predmetu zákazky bude uzatvorená samostatná rámcová dohoda. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky samostatne, alebo môže predložiť ponuku na viac častí súčasne, alebo predložiť ponuku na všetky časti zákazky. Verejný obstarávateľ pri predmetnej zákazke uplatňuje sociálny aspekt a to podporu malých a stredných podnikov rozdelením zákazky na vyššie uvedené časti.
Komunikácia sa uskutočňuje elektronickou podobou prostredníctvom systému EVO. Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO. Plynutie zákonných lehôt v elektronickej komunikácii je odo dňa odoslania/doručenia správy (doručenie nastáva v okamihu odoslania).Odkaz na profil verejného obstarávateľa zriadený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač je povinný predložiť v ponuke vyhlásenie o podiele zákazky, ktorú má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle využiť subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety, predloží v ponuke vyhlásenie o tejto skutočnosti,
Uchádzač je povinný preukázať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, t. j. preukázať splnenie požadovanej technickej špecifikácie/vlastností tovaru, ktoré verejný obstarávateľ určil. Technické špecifikácie/vlastnosti tovaru uviedol verejný obstarávateľ priamo v pokladoch pre ocenenie v súbore excel s názvom Potraviny podklad pre ocenenie. Technické špecifikácie/vlastnosti odkazujú na vlastnosti tovaru, akosť, balenie, spotrebu tovaru a podobne. Za účelom preukázania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uchádzač povinný vo svojej ponuke predložiť elektronicky prostredníctvom IS EVO Prílohu č. 6 Ponúkaná špecifikácia tovaru. Predmetná príloha je povinnou obsahovou náležitosťou ponuky uchádzača, v ktorej uchádzač uvedie názov výrobku a názov výrobcu/dodávateľa z dôvodu posúdenia, či ponúkaný tovar spĺňa/nespĺňa požadované technické špecifikácie/vlastnosti.
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz a to u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí po úvodnom vyhodnotení ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021