Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie

  Zadávateľ:
Duálna akadémia,z.z.p.o.
  Predpokladaná hodnota:
4.032.049,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
22.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Duálna akadémia,z.z.p.o.
IČO: 50073893
Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dualnaakademia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enteris, s.r.o.
IČO: 47551321
Vilová 2 , 85101 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dualnaakademia.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie
Referenčné číslo: 2021/DA/03
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 032 049,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45214000-0
42500000-1
45310000-3
45232141-2
45231300-8
42131160-5
45233160-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jána Jonáša 6179/5, 841 08 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie. Realizácia predmetu zákazky sa bude skladať z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004)- Búracie práce
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - Stavebné nové práce
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004)- EPS a HSP
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) -Tlakový vzduch
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - Vzduchotechnika
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - Uzemnenie a bleskozvod
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004)- Elektroinštalácia
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - Elektroinštalácia (časť Školský autoservis_NV)
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - VYKUROVANIE čast demontáže
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - VYKUROVANIE
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - ZDRAVOTECHNIKA
SO 01 (trakt 001), SO 02 (trakt 002 a 004) - SLABOPRÚDY
SO 03a Prípojka VN
SO 03b Prípojka VN - časť Trafostanica
SO 04 Splašková kanalizácia
SO 05 Dažďová kanalizácia
SO 06 Požiarny vodovod - výmena hydrantov
SO 07 Spevnené plochy - komunikácie a HTU, KUT
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 032 049,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, číslo zmluvy IROP-Z-302021X471-223-47
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové a colné nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v ĺikvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že nemá prístup do databáz verejnej správy, uchádzač preto musí predložiť doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v plnom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky:
.
A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom plnení. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
.
B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
.
C) v zmysle § 35 zákona o verejnom obstarávaní: predložením certifikátu systému manažérstva kvality.
.
D) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v objeme minimálne 500 tis. EUR bez DPH.
Zoznam stavebných prác a potvrdenia o ich zrealizovaní musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.
.
K bodu B):
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb a súčasne preukáže minimálne 5 ročnú aktívnu prax stavbyvedúceho pri realizácii pozemných stavieb, z ktorých aspoň jedna zákazka sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti v hodnote minim. 500 tis. EUR bez DPH. Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci Pozemné stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Doklad musí byť vybavený pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho.
- Životopis,
- Zoznam referenčných stavieb.
- informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.
.
K bodu C):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v oblasti stavebných prác v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 35 ZVO.
.
K bodu D):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti stavebných prác
v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka sa bude realizovať aj počas riadneho chodu Duálnej akadémoie, vrátane vzdelávacej činnosti. Je preto nevyhnutné minimalizovať hlučné práce v čase medzi 7,00 - 15,00 hod. a v čo najväčšom rozsahu zachovať napojenie objektu na energie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:30
Miesto: Duálna akadémia, z.z.p.o., Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Otváranie ponúk prebehne aj on-line, kedy v okamihu otvorenia ponúk IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Viac inforácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 3434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/436005.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 50 000,00 EUR.
7. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.12.2021