Environmentálne centrum v obci Imeľ

  Zadávateľ:
Obec Imeľ
  Predpokladaná hodnota:
231.265,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.12.2021
  Dátum zverejnenia:
22.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Imeľ
IČO: 00306479
Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Tyukos
Telefón: +421 357686101
Email: starosta@obecimel.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Environmentálne centrum v obci Imeľ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je celoobvodové zateplenie obvodového plášťa budovy, zaizolovanie stropu a podlahy budovy, výmena okenných a dverných výplní, výmenu systému vykurovania, výmenu strešnej krytiny vrátane doplnkov, nový bleskozvod, výmenu elektroinštalácie a potrubí TZB a realizácia vnútorných stavebných úprav.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
231 265,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Imeľ
II.2.4) Opis obstarávania
Budova je jednopodlažná, čiastočne podpivničená, zastrešená valbovou strechou. Pôdorys je obdĺžnikový. Pôdorysný rozmer celého objektu je 38,615 x 8,07 metra aj so zateplením. Požadované stavebné práce sú opísané v projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
231 265,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej "ZVO"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2.,
resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2,
písm. a) - výpisy z registra trestov
písm. b) - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
písm. c) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenia miestne príslušného colného úradu
písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo podľa § 152 ZVO - potvrdenie o zápise v zozname
hospodárskych subjektov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: .
§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v období 12 mesiacov odo dňa vystavenia vyjadrenia
v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol a nie je v nepovolenom debete, a že jeho bežný účet
nebol a nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Doklady musia byť predložené nie staršie ako 1 mesiac ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Doklady sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: .
1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v
zmysle § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti spoločne.
Iná mena ako Eur sa bude prepočítavať kurzom NBS ku dňu predkladania ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
K bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Minimálne 1 referencia alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v
hodnote min. 230 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent v inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného
charakteru predmetu zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú
práce na stavbe alebo rekonštrukcií budov pozemného staviteľstva.
Do finančného objemu z referencií sa započítajú len hodnoty za práce rovnakého alebo podobného charakteru.
Iná mena ako Eur sa bude prepočítavať kurzom NBS ku dňu predkladania ponuky.
K bodu 2) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi:
1 - stavbyvedúci, min. 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti pozemné staviteľstvo.
Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp.
ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže
osvedčením o vykonanej skúške, odbornú prax životopisom a disponibilitu počas realizácie zákazky zmluvou, dohodou
alebo čestným vyhlásením.
K bodu 3) - § 34 ods. 1 písm. l) ZVO
Uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ, hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 10:30
Miesto: Obecný úrad, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: .
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO
elektronicky prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO) -
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, vrátane predkladania ponúk, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO.
Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
5. Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie plnenia predmetu zákazky bude z nenávratného finančného
príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené pridelením nenávratného finančného príspevku z uvedených zdrojov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.12.2021