Nadstavba nájomných bytov ZS - 12 nájomných bytov Bzince pod Javorinou

  Zadávateľ:
Obec Bzince pod Javorinou
  Predpokladaná hodnota:
992.082,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
22.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bzince pod Javorinou
IČO: 00311456
Bzince pod Javorinou 348, 91611 Bzince pod Javorinou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TORVO SK, s.r.o.
IČO: 51910489
Trojičné námestie 8, P.O. Box 12 , 82011 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba nájomných bytov ZS - 12 nájomných bytov Bzince pod Javorinou
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nadstavba nájomných bytov je navrhnutá nad pôdorysom existujúcej stavby zdravotného strediska, ktoré bolo realizované cca v roku 1970. Navrhovej stavbe SO.01 budú predchádzať stavebné úpravy prízemia zdravotného strediska, vyplývajúce z požiadaviek zabezpečenia stability navrhovanej nadstavby. Terajšia stavba je jednopodlažná z nosného sstenového sytému tehlového muriva, s prefabrikovanými stropnými panelmi. Stavba je nepodpivničená, prestrešená plochou strechou s vnútornými dažďovými zvodmi. V interéri sú vybudované tehlové priečky s omietkovou povrchovou úpravou alebo keramickým obkladom. Podlahy sú betónové, nášlapné vrstvy z PVC, keramická dlažba alebo koberec.
Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
992 082,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Bzince pod Javorinou, k.ú. Horné Bzince, Parc. č. 64/1, SR
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nadstavba nájomných bytov je navrhnutá nad pôdorysom existujúcej stavby zdravotného strediska, ktoré bolo realizované cca v roku 1970. Navrhovej stavbe SO.01 budú predchádzať stavebné úpravy prízemia zdravotného strediska, vyplývajúce z požiadaviek zabezpečenia stability navrhovanej nadstavby. Terajšia stavba je jednopodlažná z nosného sstenového sytému tehlového muriva, s prefabrikovanými stropnými panelmi. Stavba je nepodpivničená, prestrešená plochou strechou s vnútornými dažďovými zvodmi. V interéri sú vybudované tehlové priečky s omietkovou povrchovou úpravou alebo keramickým obkladom. Podlahy sú betónové, nášlapné vrstvy z PVC, keramická dlažba alebo koberec.
Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková cena za zhotovenie stavby na celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH, aukčné kritérium
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch, neaukčné kritérium
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
992 082,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie pridelenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR a finančných prostriedkov obce.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa § 152 ZVO. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje VO:
1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Soc. poisť. nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.2Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do ZHS v súlade s § 152 ZVO.
1.3 a 1.4 odkaz na § 32 ods. 4 a 5 ZVO
1.5Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6VO bude pri vyhodnotení podmienok účasti osobného postavenia uchádzača postupovať podľa § 40 ZVO.
1.7V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) ZVO, VO poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá takto: záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v ZHS na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa podľa § 114 ods. 1 zákona, záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v ZHS je povinný predložiť doklady alebo ich môže predbežne nahradiť podľa bodu 1.8, nakoľko VO si nemá ako overiť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 a ods. 2 ZVO, záujemca/uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením záujemcu/uchádzač/hospodárskeho subjektu. Aj záujemca/uchádzač v takomto prípade nepredloží doklad podľa § 32 ods.2 písm. a) ZVO u fyzických osôb, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky týchto fyzických osôb.
1.8Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti JED podľa § 39 zákona (vyplnením všetkých častí JED pre splnenie podmienok účasti, VO nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny údaj alfa pre všetky podmienky účasti) alebo ČV podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré ČV nahradil. Uchádzač môže v ČV uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré VO predložil v inom VO a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije ČV, VO môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. VO postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak ČV obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate súhrnne vo výške 2 000.000,00,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (vyplnením všetkých častí formuláru JED pre splnenie podmienok účasti, verejnému obstarávateľovi nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny alfa údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
§ 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky na pozemné stavby za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. 900 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú
§ 34 ods. 1 písm. d) uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality ISO 9001 podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
§ 34 ods. 1 písm. g) Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu kľúčového experta, ktorý má osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho.
Kľúčový expert č.1 Stavbyvedúci min. 1 osoba s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorá predložení:
- Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, resp. odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu.
- vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho, a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba.
Uchádzač doloží doklady preukazujúce, že je držiteľom nasledovných licencií:
- Licencia na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS), vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu odovzdania a prebratia staveniska.
- Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydaná akreditovaným orgánom,
- Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech vydaná akreditovaným orgánom,
- Licencia na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lodžiových a terasových systémov vydaná akreditovaným orgánom,
- Licencia na overovanie kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy vydaná akreditovaným orgánom.
§ 34 ods. 1 písm. h) uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 12:30
Miesto: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
SP sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov http://www.evoservis.sk/torvo.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). VO vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického VO obstarávateľskej organizácie TORVO SK,s.r.o., Bratislava - EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronic. verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikač. rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO. VO sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifik. elektron. nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stránke UVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435779. Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi.

SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca
zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certif. elektronic. nástroja EVOSERVIS.

Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentáci

Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservisu. Informacie sú uvedené v SP.

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Predpokladaná lehota realizácie zákazky je do 300 pracovných dní. Lehota realizácie v pracovných dňoch je jedným z kritérií a konečná lehota realizácie bude určená z ponuky úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti,ich ponuky zábezpeku vo výške 29 000,00 EUR

V predmetnom VO sa uplatňuje podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.12.2021