Dátové centrum digitálnej biobanky

  Zadávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
5.011.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397563
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber
Telefón: +421 415137612
Fax: +421 415626961 / 415651483
Email: scheber@uniza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uniza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dátové centrum digitálnej biobanky
II.1.2) Hlavný kód CPV
48820000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky vytvorenie dátového centra digitálnej biobanky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 011 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
48810000-9
72254000-0
72263000-6
72000000-5
72261000-2
72265000-0
80533000-9
60000000-8
30210000-4
32400000-7
32420000-3
48620000-0
48700000-5
50324100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky vytvorenie dátového centra digitálnej biobanky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 011 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry, ITMS2014+ kód: 313011AFG4
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
1.2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
1.3.Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
1.4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
1.5.Uchádzač preukáže osobné postavenie aj za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 09:01
Miesto: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 3833, 010 26 Žilina, budova VC, zasadacia miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční výlučne on-line prostredníctvom IS EVO. IS EVO bezprostredne po otvorení všetkých ponúk odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica bude spĺňať náležitosti podľa §52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
*** Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude postupovať podľa § 66, ods. 7, druhá veta, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).
*** Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku. Výška zábezpeky v EUR je 250 000,00 EUR (dvestopäťdesiattisíc eur).
*** Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude v súlade s §20 ZVO realizovaná prostredníctvom IS EVO, vrátane predkladania ponúk. IS EVO je dostupný pre všetkých záujemcov/ uchádzačov bez obmedzenia. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií.
*** Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2021