IT technológie - Kreatívne centrum RTVS Bratislava a Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
819.674,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Šimunová
Telefón: +421 260611030
Email: michaela.simunova@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
IT technológie - Kreatívne centrum RTVS Bratislava a Banská Bystrica
Referenčné číslo: 000013/250000/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Verejné obstarávanie je rozdelené na 3 časti:
Časť 1 predmetu zákazky: Sieťové diskové pole nezávislých diskov: Predmetom zákazky je sieťové diskové pole nezávislých diskov určené pre zabezpečenie štúdiovej výroby, ingestu, spracovania a outgestu audio a video materiálu post-produkčných pracovísk kreatívneho centra RTVS.
Časť 2 predmetu zákazky: Sieťové prvky: Predmetom zákazky je súbor sieťových prepínačov, WiFi prístupových bodov a ich príslušenstva určených pre zabezpečenie sieťového prepojenia pracovísk a ich technologických zariadení v kreatívnom centre RTVS ako aj ich pripojenie do infraštruktúry RTVS.
Časť 3 predmetu zákazky: Výpočtová technika : Predmetom zákazky je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky zostáv osobných počítačov s príslušenstvom, ktoré sú bežne dostupné na trhu pre KC BA a notebookov a zostáv osobných počítačov, ktoré sú bežne dostupné na trhu pre KC BB.
Predmet zákazky je dodávaný ako budúca súčasť Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Podrobné vymedzenie predmetu jednotlivých častí zákazky je bližšie špecifikované v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
819 674,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Sieťové diskové pole nezávislých diskov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30233141-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kreatívne centrum (ďalej len "KC") RTVS BA, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
KC RTVS BB, SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica
KC RTVS BB, Profesora Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka sieťového diskového poľa nezávislých diskov určeného pre zabezpečenie štúdiovej výroby, ingestu, spracovania a outgestu audio a video materiálu post-produkčných pracovísk kreatívnych centier RTVS v Bratislave a Banskej Bystrici (ďalej len KC RTVS), jeho zapojenie a uvedenie do prevádzky.
Diskové pole bude dostupné zo všetkých zariadení zapojených do počítačovej siete RTVS. Bude slúžiť ako pracovné
dátové úložisko pre všetky súčasti KC RTVS a zároveň ako krátkodobý archív materiálov spracovávaných v KC RTVS.
Súčasťou dodávky je jeho oživenie vrátanie funkčných testov, základného nastavenia podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa a asistencia pri skúšobnej prevádzke. Pri skúšobnej prevádzke musí dodávateľ potvrdiť splnenie zadaných parametrov a zdokumentovať ich.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
303 140,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF7
ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu Kreatívne centrum RTVS a Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Sieťové prvky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32413100-2
32422000-7
32562100-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kreatívne centrum (ďalej len "KC") RTVS BA, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
KC RTVS BB, SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica
KC RTVS BB, Profesora Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka súboru sieťových prepínačov, WiFi prístupových bodov a ich príslušenstva určených pre zabezpečenie sieťového prepojenia pracovísk a ich technologických zariadení v kreatívnom centre RTVS ako aj ich pripojenie do infraštruktúry RTVS. Sieťové prepínače sa budú nachádzať v kreatívnych centrách RTVS v Bratislave a Banskej Bystrici (ďalej len KC RTVS). RTVS aktuálne prevádzkuje siete a komplexnú správu sietí na prvkoch značky CISCO.
Súčasťou dodávky je ich oživenie a overenie funkčnosti. Predmetom zákazky nie je konfigurácia zariadení.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
370 128,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF7
ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu Kreatívne centrum RTVS a Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Výpočtová technika
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
48310000-4
48624000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kreatívne centrum (ďalej len "KC") RTVS BA, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
KC RTVS BB, SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica
KC RTVS BB, Profesora Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky zostáv osobných počítačov s príslušenstvom pre Kreatívne centrum RTVS Bratislava a notebookov a zostáv osobných počítačov pre kreatívne centrum Banská Bystrica.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
146 405,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF7
ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu Kreatívne centrum RTVS a Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 3 zákona.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a teda nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.2Ak čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré uchádzač predloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia budú podpísané splnomocnenou oprávnenou osobou uchádzača, v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie.
Ďalšie informácie sú uvedené v predmetných súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi autorizované servisné partnerstvo s výrobcom ponúkaného zariadenia, resp. autorizáciu na výkon servisných činností na ponúkanom
zariadení. Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže platným dokladom o oprávnení udelenom uchádzačovi vykonávať autorizovaný servis na danom zariadení na území SR.
Uvedené platí pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať podľa pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 prvá veta zákona, tzv. reverzná súťaž a teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a následného vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 13:00
Miesto: Komisia podľa SP otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupn.
ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2399. Prostr. funkcionality EKS sa online
sprístupnia ponuky všetkým uchádzačom, kt. predložili ponuku v lehote na predkl. ponúk a určeným spôsobom
komunikácie v čase podľa bodu IV.2.7) tohto oznámenia v súlade so zákonom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie uvedené v bode 10. Otváranie ponúk v predmetných SP (súťažných podkladoch).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na web. sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona zákl. podmienky používania elektr. podpory procesov vo VO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osob. údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (PÚ) sú prístupné v súlade so zákonom na internet. adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2399 a na a web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434063 je uvedený priamy odkaz na internet. adresu tejto zákazky zverejnenej na EKS, t.j. https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2399. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. V.ob. odporúča uchádzačom počas celého trvania tohto VO priebežne sledovať Elektronickú tabuľu (ET) tejto zákazky a tiež web. sídlo ÚVO, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434063.
3.Komunikačným jazykom v tomto VO je slovenský jazyk.
4.Náklady spojené s účasťou v tomto VO znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia PÚ, V.Ob. bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v časti J. označenej ako Prílohy SP.
7.VO sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov (SD). V.Ob. nevyžaduje od SD, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo VO a pre prípad prijatia ponuky. Na účely účasti vo VO musí SD stanoviť vedúceho člena SD, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom VO. Všetci členovia SD musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou v danom VO a na konanie v mene všetkých členov SD počas celého procesu VO, prijímať pokyny v tomto VO a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie. V prípade prijatia ponuky SD sa vyžaduje, aby SD pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila V.Ob. zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa ako časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči V.Ob. spoločne a nerozdielne.
8.Zábezpeka sa nevyžaduje.
9.V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy predložil údaje, doklady a
dokumenty podľa bodu 21.6 SP.
10. K bodu II. 2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - lehota trvania
zmluvy je od od obdržania výzvy na dodanie tovaru v zmysle bodu 2. článku II. (Dodacie podmienky) Kúpnej zmluvy.
11.Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuskutoční.
12.Predmetné VO nie je: a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2021