Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
356.257,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vasko
Telefón: +421 918937366
Fax: +421 556436288
Email: martin.vasko@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Referenčné číslo: MK/A/2021/22671
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211600-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Náhradná výsadba bude vysadená na plochách vo vlastníctve Mesta Košice. Veľkosť stromov bude spĺňať parametre vzrastlých drevín (predpestované) s obvodom kmeňa 16/18 cm, so založenou korunkou vo výške 2,20 m s predpísanou podchodnou výškou. Na náhradné výsadby sa používajú škôlkárske výpestky I. triedy akosti, t. z. musia byť zdravé, bez chorôb a škodcov, ich habitus (vzrast a vzhľad), musí zodpovedať znakom daného druhu (kultivaru), musí byť bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poškodenia, s nesúdržným balom alebo nádobou.
Výsadby stromov budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne - odporúča sa aby výsadba zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september až november (do nástupu mrazov), v prípade, že bude nutné výsadby robiť na jar tak v mesiacoch marec až apríl.
Projektová dokumentácia (spracovateľ - Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.) rieši návrh výsadby stromov na lokalitách, na vopred zameraných plochách, návrh sortimentu drevín a prispôsobenie výsadby v nadväznosti na vedenia inžinierskych sietí na jednotlivých lokalitách. Výsadby drevín v celom riešenom území musia rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma. Pred začiatkom realizácie sadovníckych prác je potrebné aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne ich správcami, aby nedošlo k ich poškodeniu pri výsadbe. Miesta výsadby sú orientačne vyznačené vo výsadbovom pláne presné miesta výsadby budú určené až po vytýčení podzemných vedení sietí.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
356 257,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211600-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
územie Mesta Košice, lokality:
Lokalita č. 1: ul. Jána Pavla II., KVP, Lokalita č. 4: Moskovská trieda ul. Jasuschova, KVP, Lokalita č. 6: ul. Povrazová, KVP
II.2.4) Opis obstarávania:
podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy Opis predmetu zákazky a Prílohy č. C.2.1 súť. podkladov - neocenený Výkaz výmer, Prílohy č.B.2 projektovej dokumentácie DSPRS situácie jednotlivých lokalít, Prílohy B.3 Rozhodnutie okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o život. prostredie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
214 291,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.09.2022
Dátum ukončenia: 31.05.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Časť: 2
II.2.1) Názov
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211600-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
územie Mesta Košice, lokality:
Lokalita č. 2: priestor za Multi hala navrhovaná prepojovacia komunikácia Popradská- Alejová-Gemerská, Lokalita č. 7: Západ Park za Sladovňou
II.2.4) Opis obstarávania:
podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy Opis predmetu zákazky a Prílohy č. C.2.2 súť. podkladov - neocenený Výkaz výmer, Prílohy č.B.2 projektovej dokumentácie DSPRS situácie jednotlivých lokalít, Prílohy B.3 Rozhodnutie okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o život. prostredie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
74 033,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.09.2022
Dátum ukončenia: 31.05.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Časť: 3
II.2.1) Názov
Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211600-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
územie Mesta Košice, lokality:
Lokalita č.9: Sídl.N/jazerom-križ. N.Kapustníky-Slanecká, Lokalita č.11: Krásna-ŽŠ Sv. M. Križina, areál ZŠ
Lokal. č.12: Sídl. N/jazerom medzi MŠ Dneperská a ul.Uralskou
II.2.4) Opis obstarávania:
podľa prílohy č. 1 návrhu zmluvy Opis predmetu zákazky a Prílohy č. C.2.3 súť. podkladov - neocenený Výkaz výmer, Prílohy č.B.2 projektovej dokumentácie DSPRS situácie jednotlivých lokalít, Prílohy B.3 Rozhodnutie okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o život. prostredie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
67 932,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.09.2022
Dátum ukončenia: 31.05.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302011AFK8
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon"). Uchádzač musí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Doklady stanovené podľa § 32 ods. 2 písm. a) a písm. e) zákona uchádzač predkladať nemusí. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov všetkých osôb uvedených v danej podmienke. Ak je uchádzač platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie, doklady podľa § 32 ods. 2 zákona nemusí predkladať. Podmienky účasti a požadované doklady k nim sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 13:00
Miesto: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A; v prípade možnosti osobnej účasti uchádzačov na otváraní: blok E, 1 poschodie, miestnosť č. 119;.v prípade iba elektronického on-line otvárania ponúk: blok D, 4. poschodie, kanc. č. 411.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri možnosti osobnej účasti na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzači v prípade možnosti osobnej účasti musia dodržiavať protiepidemiologické opatrenia vyhlásené v danom čase.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa bude uskutočňovať zo strany verejného obstarávateľa v slovenskom jazyku, zo strany záujemcu alebo uchádzača v slovenskom alebo českom jazyku.
2.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný.
Podrobný návod na použitie informačného systému vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ bude na vyhodnotenie ponúk aplikovať postup v zmysle druhej vety § 66 ods. 7 ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú verejnú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6.Verejný obstarávateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy ktorí sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
8. V súlade s § 56 ods. 15 zákona si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 až 14 na viac ako 10 pracovných dní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2021