Geodetické služby II.

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
13.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Kráľovič Peter
Telefón: +421 917771891
Email: peter.kralovic@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Geodetické služby II.
Referenčné číslo: 2021-US-11-PK
II.1.2) Hlavný kód CPV
71336000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
13 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Bratislava I
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 268 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Bratislava II
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 760 585,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Západ (Trnava, Senica)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 592 065,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Sever (Trenčín, Partizánske)
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 923 485,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Stred (Levice, Nové Zámky)
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 335 243,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Nitra
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 246 472,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Geodetické služby II. Juh (Komárno, Dunajská Streda)
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
- predprojektové geodetické služby
- predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov
- geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia
- ostatné geodetické služby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 873 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Geodetické služby, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2015/S 108-197278 zo dňa 06.06.2015 a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2015 zo dňa 05.06.2015 pod. č. 12057 KSS, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2017/S 201-141472 dňa 19.10.2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2017 zo dňa 20.10.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 14594 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 121-321947 dňa 25.06.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 zo dňa 28.06.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 30439 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Geodetické služby, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2015/S 108-197278 zo dňa 06.06.2015 a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2015 zo dňa 05.06.2015 pod. č. 12057 KSS, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2017/S 201-141472 dňa 19.10.2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2017 zo dňa 20.10.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 14594 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 121-321947 dňa 25.06.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 zo dňa 28.06.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 30439 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Geodetické služby, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2015/S 108-197278 zo dňa 06.06.2015 a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2015 zo dňa 05.06.2015 pod. č. 12057 KSS, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2017/S 201-141472 dňa 19.10.2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2017 zo dňa 20.10.2017 v časti Redakčné opravy pod č. 14594 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 121-321947 dňa 25.06.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 zo dňa 28.06.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 30439 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Existencia Kvalifikačného systému Geodetické služby, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2015/S 108-197278 zo dňa 06.06.2015 a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2015 zo dňa 05.06.2015 pod. č. 12057 KSS.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5 000,00 EUR na každú časť zákazky. Spôsob zloženia zábezpeky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi
skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na
predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky a ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky.
4. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla
Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po
zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
5. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku.
6. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
7. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2070. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
8. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodárku súťaž.
9. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom
obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2021