Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie

  Zadávateľ:
HYDAC Electronic, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
280.078,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
HYDAC Electronic, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36400955
Krásna Hôrka 290, 02744 Tvrdošín
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Margaréta Nôtová
Telefón: +421 905750022
Email: ponukyvo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435961
Hlavná adresa(URL): https://www.hydac-electronic.sk/hydac/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
priemysel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie
Referenčné číslo: FV_HYDAC
II.1.2) Hlavný kód CPV
31712331-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie. Bližší popis je súčasťou prílohy č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
280 078,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hydac Electronic, s.r.o., Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie. Bližší popis je súčasťou prílohy č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
280 078,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OPKZP-PO4-SC421-2019-59
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V tomto postupe zadávania zákazky verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie taxatívne určených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý ako podnikateľ nemá zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "zoznam hospodárskych subjektov") preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo spôsobom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. Jednotným európskym dokumentom.
Uchádzač, ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vykonal zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je takýto zápis účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať, čiže uchádzač, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa podľa zákona o verejnom obstarávaní zabezpečuje predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Požadované doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto preukázateľne spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V zhľadom na maximálny možný počet znakov sú Zoznam a kratky opis podmienok ako aj Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neuplatňuje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
Miesto: HYDAC Electronic, s.r.o., Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutočnív súlade s § 52 ods. 2) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2021