Pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  Predpokladaná hodnota:
390.132,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 13:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606707
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kupcová
Telefón: +421 918849457
Email: katarina.kupcova@unlp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unlp.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne
Referenčné číslo: UNLP-2021-45-NZ-VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
98310000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Komplexné služby prania a čistenia sortimentu nemocničnej bielizne v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa prania a manipulácie s bielizňou zdravotníckych zariadení. Poskytovanie služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, najmä nie však výlučne vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z. z., zák. č. 335/2007 Z. z., v súlade s technologickým štandardom v tejto oblasti služieb a schváleným procesom poskytovanie služby príslušným štátnym orgánom RÚVZ.
Podmienkou poskytovania služieb je komplexné zabezpečenie všetkých služieb (pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne), uvedených v týchto súťažných podkladoch, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch do určených priestorov verejného obstarávateľa.
Zákazka je rozdelená na 2 časti: Časť č. I. : Pranie nemocničnej infekčnej bielizne a Časť č. II. : Pranie nemocničnej neinfekčnej bielizne. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti predmetu zákazky. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah a na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky, tak ako je to vymedzené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
390 132,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pranie nemocničnej infekčnej bielizne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Monoblok/suterén
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie nemocničnej infekčnej bielizne prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou poskytovania služieb je komplexné zabezpečenie všetkých služieb (pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne), uvedených v týchto súťažných podkladoch, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch do určených priestorov verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 232,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pranie nemocničnej neinfekčnej bielizne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Monoblok/suterén
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie nemocničnej neinfekčnej bielizne prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou poskytovania služieb je komplexné zabezpečenie všetkých služieb (pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne), uvedených v týchto súťažných podkladoch, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch do určených priestorov verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
294 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Doklady, ktoré uchádzač predkladá k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1:
a)písm. a) ZVO: Doloženým Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
b)písm. b) ZVO: Doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
c)písm. c) ZVO: Doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
d)písm. d) ZVO: Doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
e)písm. e) ZVO: Doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)písm. f) ZVO: Doloženým čestným vyhlásením.
2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača (§ 152 ods. 3 ZVO).
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť v súlade s §37 ods. 3 ZVO.
6. Podľa§ 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED)
7. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak (sken týchto dokumentov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. jednu referenciu o poskytnutí služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby referenciou bolo preukázané, že uchádzač požadovanú službu poskytoval pre aspoň jedno zdravotnícke zariadenie poskytujúce ústavnú lekársku starostlivosť o pacientov v trvaní min.12 mesiacov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby. Na preukáízanie splnenia uvedenej podmienky predloží uchádzač Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, ktorým uchádzač preukáže, že má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb zariadenie na pranie bielizne a zariadenie na žehlenie, v ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet, kapacitu, resp. výkon zariadenia, ktorým bude zabezpečovať pranie bielizne termodezinfekciou alebo chemotermodezinfekciou / chemodezinfekciou, žehlenie bielizne a informáciu, či má zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp. inom právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do ponuky priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Vyhlásenie zariadenie na pranie a žehlenie bielizne.
3.Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, ktorým uchádzač preukáže, že má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb zariadenie na prepravu čistej a použitej bielizne, t.j. prepravné vozidlo s uzavretým úložným priestorom alebo kontajner na prevoz bielizne, v ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet zariadení, veľkosť úložného priestoru prepravného vozidla alebo kontajnera a ktorým bude prepravu zabezpečovať a informáciu, či má zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp. inom právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do ponuky priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Vyhlásenie zariadenie na prepravu bielizne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 13:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa, v termíne podľa výzvy na
predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je podľa § 52 ods. 2 ZVO verejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome,
- Microsoft Edge.
2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 ZVO. Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 53 ZVO u uchádzača, ktorý sa umiestil na prvom mieste. Uvedené sa aplikuje na obe časti predmetu zákazky.
3. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne.
4. Zábezpeka sa požaduje vo výške: pre Časť I.: 3 500 EUR (slovom: tritisícpäťsto eur) a pre Časť II.: 8 000 EUR (slovom: osemtisíc eur). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v bode 17 časti A. súťažných podkladoch.
5. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, najneskôr v čase jej uzavretia predložil Čestné vyhlásenie dodávateľa k splneniu osobitných podmienok plnenia (príloha č. 3 Zmluvy: časť I. Pranie nemocničnej infekčnej bielizne, príloha č. 4 Zmluvy: časť II. Pranie nemocničnej neinfekčnej bielizne), v zmysle bodov 2.2.1 až 2.2.3 časti F. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
5.1. Uchádzač musí zamestnať minimálne 1 osobu, ktorá je v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o službách a zamestnanosti) znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo 1 osobu z inak sociálne vylúčenej alebo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva,
5.2 V prípade, ak už osobu podľa bodu 2.2.1 časti F. súťažných podkladov uchádzač zamestnáva, nie je povinný zamestnať ďalšiu takúto osobu,
5.3 Uchádzač musí uzavrieť s osobou podľa bodu 2.2.1 časti F. súťažných podkladov pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a táto osoba sa musí podieľať na plnení predmetu zmluvy minimálne počas celej doby jej platnosti.
Požadovaný doklad musí úspešný uchádzač predložiť vo forme originálu a zároveň prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Čestné vyhlásenie dodávateľa k splneniu osobitné podmienky plnenia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.12.2021