Dodávka elektriny 2022

  Zadávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
471.390,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.12.2021
  Dátum zverejnenia:
20.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699021
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Edita Sukubová
Telefón: +421 259782894
Email: edita.sukubova@mzv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
Hlavná adresa(URL): http://mzv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zahraničná politika
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektriny 2022
Referenčné číslo: 064312/2021-SLUŽ-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka,prenos, distribúcia a ostatné služby spojené s dodávkou VN a NN silovej elektrickej
energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite
zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných
právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
distribučnej siete za zmluvné obdobie od 16.2.2022 do 31.12.2022.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
471 390,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dve odberné miesta verejného obstarávateľa:
1. Hlboká cesta č. 2, Bratislava
2. Pražská ulica č. 1, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka, prenos, distribúcia a ostatné služby spojené s dodávkou VN a NN silovej elektrickej
energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite
zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných
právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
distribučnej siete za zmluvné obdobie od 16.2.2022 od 00:00h do 31.12.2022 do 24:00h., s celkovým predpokladaným
množstvom odberu 1 247 MWh elektriny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
471 390,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 16.02.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdrav. poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1)
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdrav. poisťovne a Sociál. poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať z informačných systémov verejnej správy doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca v ponuke uvedie údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, aby verejný obstarávateľ mohol získať výpis z registra trestov za tieto osoby. Tento bod (3) sa vzťahuje iba na záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v SR resp. občanov SR (vo vzťahu k získaniu výpisu z registra trestov za fyzické osoby).
(4) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, vedeným Úradom pre verejné obstarávanie alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie uchádzača v tomto zozname.
(5) Ďaľšie informácie k osobnému postaveniu sú uvedené v časti VI.3) tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných
podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Uchádzač (hospodársky subjekt) môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.
(2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia SR sa musia predložiť v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
(3) Pri predkladaní konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je uchádzač povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. V prípade, že sú doklady vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad.
(4) Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v ponuke predloží aj
splnomocnenie podpísané všetkými členmi skupiny o oprávnení konať vedúceho člena skupiny v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou.
(6) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v časti II. súťažných podkladov.
(5) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a uverejní toto vysvetlenie v
systéme JOSEPHINE v dokumentácii k predmetnej zákazke na adrese uvedenej v bode I.3) oznámenia.
(6) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobný postup autentifikácie je uvedený v časti A.1 "Pokyny pre uchádzačov" v bode 20. súťažných podkladov.
(7) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(8) Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky.
Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov.
Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 3 000 eur (slovom tritisíc eur).
(9) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.12.2021