Spracovanie PD pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov ŠO v B. Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

  Zadávateľ:
Štátna opera
  Predpokladaná hodnota:
986.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.12.2021
  Dátum zverejnenia:
20.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátna opera
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35989327
Národná 11, 97473 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905866712
Email: bjbussinesshouse@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3887
Hlavná adresa(URL): www.stateopera.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Spracovanie PD pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov ŠO v B. Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom
Referenčné číslo: 01/NLZ/2021-SOBB
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom pre verejnú prácu Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Požiadavky na rozsah a obsah predmetu zákazky:
1) Projekt pre územné rozhodnutie
2) Štúdia interiéru historickej budovy v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022 kap.4.2.6 bod.2,vrátane vyhotovenia vizualizácií rozhodujúcich častí interiéru: priestorov hlavných vstupov do hľadiska; hľadiska vrátane balkóna; priestorov javiska, orchestriska, Bohéma klubu, VIP salónika, priestorov šatní
3) Projekt pre stavebné povolenie
4) Realizačný projekt
5) Zabezpečenie inžinierskej činnosti v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžinierska činnosť zahŕňa komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)
6) Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD) v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022, a to pre všetky Objekty

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky s prínosom poskytovania kultúrnych služieb v celom regióne, ktorá je v mnohých ohľadoch v havarijnom stave, jej obnova je nevyhnutná a realizovateľnosť potrebná v krátkej dobe.
Rozsah obnovy je prísne určený Stavebným zámerom verejnej práce a preverený Štátnou expertízou a okrem iných Krajským pamiatkovým úradom, ktorý zreteľne stanovil minimalizáciu zásahov do architektonického tvaroslovia stavby z exteriéru a interiéru (doplnenie chýbajúcich častí pôvodnými materiálmi a reštaurátorskými prácami fasáda, výplne otvorov, vstupná hala, foyer, Bohéma klub, hľadisko, javisko a pod.)

Projektová dokumentácia Stavby musí byť v maximálnej možnej miere prispôsobená technologickému procesu výstavby, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, tak, aby mohla výstavba prebiehať za rešpektovania nerušenej prevádzky objednávateľa v čo najvyššej možnej miere. Obmedzenia môžu byť zmiernené v mesiacoch júl a august, počas divadelných prázdnin objednávateľa. Celý projekt výstavby je nevyhnutné rozdeliť do jednotlivých etáp za účelom využívania jednotlivých častí na prevádzku, so zabezpečením mimoriadnych bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov objednávateľa ako aj pracovníkov zhotoviteľa. Z pozície projektanta, odborného autorského dozoru, a v koordinácii s investorom je nevyhnutné rozvrhnúť postup prác tak, aby aj zrekonštruované celky aj celky čakajúce na rekonštrukciu boli pre prevádzku objednávateľa v obmedzenej miere funkčné, bezvýhradne bezpečné a neovplyvňovali technologické postupy prác a nepredlžovali celkovú dobu výstavby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
986 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
71300000-1
71310000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom pre verejnú prácu Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Požiadavky na rozsah a obsah predmetu zákazky:
1) Projekt pre územné rozhodnutie
2) Štúdia interiéru historickej budovy v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022 kap.4.2.6 bod.2,vrátane vyhotovenia vizualizácií rozhodujúcich častí interiéru: priestorov hlavných vstupov do hľadiska; hľadiska vrátane balkóna; priestorov javiska, orchestriska, Bohéma klubu, VIP salónika, priestorov šatní
3) Projekt pre stavebné povolenie
4) Realizačný projekt
5) Zabezpečenie inžinierskej činnosti v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžinierska činnosť zahŕňa komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)
6) Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD) v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022, a to pre všetky Objekty

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky s prínosom poskytovania kultúrnych služieb v celom regióne, ktorá je v mnohých ohľadoch v havarijnom stave, jej obnova je nevyhnutná a realizovateľnosť potrebná v krátkej dobe.
Rozsah obnovy je prísne určený Stavebným zámerom verejnej práce a preverený Štátnou expertízou a okrem iných Krajským pamiatkovým úradom, ktorý zreteľne stanovil minimalizáciu zásahov do architektonického tvaroslovia stavby z exteriéru a interiéru (doplnenie chýbajúcich častí pôvodnými materiálmi a reštaurátorskými prácami fasáda, výplne otvorov, vstupná hala, foyer, Bohéma klub, hľadisko, javisko a pod.)

Projektová dokumentácia Stavby musí byť v maximálnej možnej miere prispôsobená technologickému procesu výstavby, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, tak, aby mohla výstavba prebiehať za rešpektovania nerušenej prevádzky objednávateľa v čo najvyššej možnej miere. Obmedzenia môžu byť zmiernené v mesiacoch júl a august, počas divadelných prázdnin objednávateľa. Celý projekt výstavby je nevyhnutné rozdeliť do jednotlivých etáp za účelom využívania jednotlivých častí na prevádzku, so zabezpečením mimoriadnych bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov objednávateľa ako aj pracovníkov zhotoviteľa. Z pozície projektanta, odborného autorského dozoru, a v koordinácii s investorom je nevyhnutné rozvrhnúť postup prác tak, aby aj zrekonštruované celky aj celky čakajúce na rekonštrukciu boli pre prevádzku objednávateľa v obmedzenej miere funkčné, bezvýhradne bezpečné a neovplyvňovali technologické postupy prác a nepredlžovali celkovú dobu výstavby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
986 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
17
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade s týmto zákonom v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t. j. musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov FO a PO nie starším ako 3 mesiace.
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením zo všetkých zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým čestným vyhlásením.
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a tento štát nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v danom štáte uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
1.3 Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (dostupný aj ako interaktívny dokument na web-stránke Európskej komisie http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk).
1.4 Uchádzač je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
3.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
3.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
3.4 Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (dostupný aj ako interaktívny dokument na web-stránke Európskej komisie http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk).
3.5 Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte *.pdf. Dokumenty uvedie v sprievodnom liste (CoverLetter.pdf).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t. j. uchádzač musí predložiť:

a) § 34, ods. 1, písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, pre pozíciu hlavný inžinier projektu

Minimálne požiadavky Hlavný inžinier projektu - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva) so zameraním na stavby objektov alebo stavebné práce na NKP (§ 5, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) a projekčnú prax v príslušnom odbore min. 8 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Uchádzač uvedené preukáže predložením:
1) autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI, prípadne ekvivalentným dokladom obsahom a rozsahom rovnocenným a vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ. Uchádzač zároveň predloží za osobu určenú na plnenie zmluvy čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy
2) podpísaným pracovným životopisom, ktorý musí obsahovať minimálne:
a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu,
b) opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ)
c) ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi
d) zoznamom projektov, v rámci ktorých hlavný inžinier projektu vykonával hlavného inžiniera projektu, v rozsahu minimálne 2 (dvoch) projektov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, pričom môže ísť o jednu stavbu alebo viaceré stavby, stavbu kultúrnych pamiatok za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne 2 musia byť dokumentáciou na realizáciu stavby.

Minimálne náležitosti zoznamu:
a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu
b) názov poskytnutej služby a stručný opis
c) čas plnenia zmluvy, t. j. od - do (mesiac, rok)
d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa
e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ určuje, že dĺžka odbornej praxe sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol odbornú spôsobilosť v zmysle týchto podmienok účasti a nezarátava sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38, ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Verejný obstarávateľ si takto overí splnenie technických požiadaviek každého druhu zariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 11:15
Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk sa uskutoční elektronicky v zmysle § 52 ZVO. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://www.uvo.gov.sk a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len dorozumievanie) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

2) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní systémom superrevers.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Výška zábezpeky je stanovená vo výške 20.000,00 EUR.
Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK75 8180 0000 0070 0006 9958, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: Zábezpeka VO PD.
Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Zmluva o dielo nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva o dielo je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

6) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky osobne prehliadnuť miesto, ktoré je predmetom tejto zákazky. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania je možná po emailovej dohode s kontaktnou osobou: Ing. Hríbik Jozef (kontakt: jozef.hribik@stateopera.sk, tel: +421 917 453 927), alebo Ing. Ducárová Petra (kontakt: petra.ducarova@stateopera.sk, tel: +421 917 644 892).

7) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO a zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.12.2021