Bytový dom Medzev

  Zadávateľ:
Mesto Medzev
  Predpokladaná hodnota:
1.459.270,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2021
  Dátum zverejnenia:
20.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Medzev
IČO: 00324442
Štóska 6, 04425 Medzev
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: celonsro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.medzev.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
CELON s.r.o.
IČO: 53133404
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: celonsro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.medzev.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bytový dom Medzev
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky ja vybudovanie bytového domu v meste Medzev. Verejný obstarávateľ má vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. V súlade s týmto rozhodnutím si uchádzač vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu a zabezpečí stavebné povolenie a zrealizuje výstavbu predmetu zákazky.
Predmet zákazky je v členení:
SO 01 Bytový dom
SO 02-1Spevnené plochy miestna komunikácia
SO 02-2Spevnené plochy odstavná plocha
SO 03Výmena RIS
SO 03- 1Odberné elektrické zariadenie
SO 03-2NN prípojka
SO 04Vodovodná prípojka
SO 05Splašková kanalizácia
SO 06Dažďová kanalizácia
SO 07Teplovodná prípojka
SO 08Sadové úpravy
SO 09Verejné osvetlenie

Dielo musí byť zrealizované v súlade s platnými právnymi predpismi.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 459 270,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Medzev, KN-C 2546 a 2440/1 kat. Územie Medzev
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky ja vybudovanie bytového domu v meste Medzev. Verejný obstarávateľ má vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. V súlade s týmto rozhodnutím si uchádzač vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu a zabezpečí stavebné povolenie a zrealizuje výstavbu predmetu zákazky.
Predmet zákazky je v členení:
SO 01 Bytový dom
SO 02-1Spevnené plochy miestna komunikácia
SO 02-2Spevnené plochy odstavná plocha
SO 03Výmena RIS
SO 03- 1Odberné elektrické zariadenie
SO 03-2NN prípojka
SO 04Vodovodná prípojka
SO 05Splašková kanalizácia
SO 06Dažďová kanalizácia
SO 07Teplovodná prípojka
SO 08Sadové úpravy
SO 09Verejné osvetlenie

Dielo musí byť zrealizované v súlade s platnými právnymi predpismi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Najnižšia hodnota QH,nd 1 (Spotreba tepla)
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 459 270,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 40 000 EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní, preto tieto doklady nie je potrebné predkladať.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že

-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.

Odôvodnenie: Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia, verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov ako aj o neexistencii žiadnych finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky. Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky.

Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie: Nakoľko v predmete zákazky ide o práce pri ktorých je potrebné mať patričné skúsenosti a verejný obstarávateľ chce mat istotu, že uchádzač má dostatočné skúsenosti v tejto oblasti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (pozemné stavby) v hodnote min. 1,5 mil. EUR (kumulatívne). Na prepočet ostatnej meny je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka. Preukázanie obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka preukáže uchádzač predložením výkazov ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (v prípade, že tieto sú zverejnené v registri účtovných závierok, nie je potrebné ich predkladať) a čestným vyhlásením štatutárneho orgánu, alebo osobou poverenou štatutárnym orgánom, o výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm.b, d v súvislosti s § 35, g, h) zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzený počet znakov v tejto časti sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží najmenej jedno (slovom: jedno) potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemné stavby) aspoň vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň vyhlásenie verejného obstarávania.

k § 34 ods. 1 písm. g)
-Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti. Vzťah k uchádzačovi preukáže životopisom resp. zmluvou.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní : Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority o nemennosti parametrov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 305/2011 z 9.marca 2011 týkajúce sa drevených stavebných zostáv.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle Zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a príslušnej dokumentácie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 11:00
Miesto: CELON s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nepoužije reverzný postup. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2021