Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice

  Zadávateľ:
Záchranná služba Košice
  Predpokladaná hodnota:
200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.12.2021
  Dátum zverejnenia:
17.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Záchranná služba Košice
IČO: 00606731
Rastislavova 43, 04191 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Semanová
Telefón: +421 948838926
Email: maria.semanova@zske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zske.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
Referenčné číslo: 1527/MVO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
50100000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50110000-9
50111000-6
50112000-3
50112100-4
50112200-5
50116000-1
50116200-3
50116600-7
50112111-4
34330000-9
34913000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poskytnutia predmetu zákazky je/sú pracoviská úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie autoservisných služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel,
vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody pozostávajúce predovšetkým z poskytovania nasledovných služieb:
* komplexné vykonávanie opráv a údržby vozidiel v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo
* komplexné vykonávanie záručných a pozáručných servisov a opráv vozidiel v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo.
* administratívne zabezpečenie a technická realizácia likvidácie poistných udalostí
* použitie originálnych alebo neoriginálnych náhradných dielov a príslušenstva pri opravách podľa dohody s
objednávateľom, po schválení objednávateľom pre každý prípad jednotlivo
* oprava sanitných nadstavieb v súlade so záručnými podmienkami.
Aktuálny vozový park Záchrannej služby Košice pozostáva zo 30 sanitných motorových vozidiel značky VW a 26
dispečerských vozidiel a troch nákladných prívesov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 5 000,00 EUR, zložením finančných prostriedkov na
bankový účet verejného obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Bližšie podmienky zloženia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ho predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov, môže preukázať splnenie
podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o
verejnom obstarávaní . V takom prípade uchádzač nepredkladá žiaden dokument na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo Čestným vyhlásením. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, na preukázanie splnenia podmienok účasti bude postačovať, ak uchádzač vo formulári JED v časti IV. GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI vyplní oddiel alfa bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely v časti IV. JED. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie informácií o JEDe pre verejné obstarávanie sa nachádza na: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. V prípade, že uchádzač nevyužije na predbežné preukázanie splnenia podmienok účasti JED alebo Čestné vyhlásenie v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá naskenované originály alebo úradne overené kópie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte pdf. alebo v pôvodnej elektronickej podobe, ktoré musia byť vložené do ponuky.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=sk,
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uvedené v § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej , ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 zákona alebo čestným vyhlásením.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží: * vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom a bude obsahovať údaje:
a) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky,
b) že jeho bežný účet v súčasnosti nie je predmetom exekúcie;
c) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané uchádzačom, štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie, že v iných bankách, ako v tých, od ktorých predkladá vyjadrenie, nemá vedené účty.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v zmysle § 54 ZVO. Ďalšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v elektronickom
nástroji systému ERANET, na adrese Záchranná služba Košice, Business Centrum Moldavská, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko bude použitá elektronická aukcia, otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi.
Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://kezachranka.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
https://kezachranka.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/14
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú notifikovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://kezachranka.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://kezachranka.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32.0 a vyššie, Chrome 40 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
V súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2021