Stavebné práce pre projekt: „Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach“

  Zadávateľ:
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
  Predpokladaná hodnota:
847.707,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2021
  Dátum zverejnenia:
17.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
IČO: 00587150
Liptovská 1244/35, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Emília Chovancová
Telefón: +421 911067880
Email: kiselakova@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
MEDIINVEST Consulting, s.r.o
IČO: 45483078
Volgogrdská 9/B , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Júlia Kišeľaková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
občianske združenie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce pre projekt: „Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach“
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia je výstavba objektu novej materskej školy (Materská škola Márie Wardovej) v centrálnej časti obce Jarovnice. Stavba je situovaná na parcelách 480/1 a 480/2. Navrhovaný objekt predstavuje prístavbu k existujúcemu rodinnému domu, situovanému v uličnej zástavbe obce. Objekt bude dvojpodlažný, so sedlovou strechou, nepodpivničený.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
847 707,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
39715210-2
45310000-3
45321000-3
45332000-3
45333000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie: Jarovnice; Parcela: 480/1, 480/2, okres Sabinov, Prešovský kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach .
Predmetom riešenia je výstavba objektu novej materskej školy (Materská škola Márie Wardovej) v centrálnej časti obce Jarovnice. Stavba je situovaná na parcelách 480/1 a 480/2. Navrhovaný objekt predstavuje prístavbu k existujúcemu rodinnému domu, situovanému v uličnej zástavbe obce. Objekt bude dvojpodlažný, so sedlovou strechou, nepodpivničený. Vstup je z oploteného areálu Materskej školy, kde sa okrem samotnej stavby nachádzajú aj priestory na hry detí detské ihrisko a voľná trávnatá plocha.
Stavebné objekty, ktoré sú predmetom obstarávania:
SO01 Materská škola
SO03 Terénne úpravy
SO04 Komunikácie a spevnené plochy
SO08 Elektrická prípojka NN
Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvorí prílohu týchto súťažných podkladov Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
847 707,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+ 312061ANB4
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Viac informácií v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: §33 ods. 1 písm. a) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §33 ods. 1 písm. a)
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia) alebo exekúcie za posledné 3 roky. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy do Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov nie starším ako 6 mesiacov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§34 ods. 1 písm. d)
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov;

- platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

§34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti.
Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje).

k § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ekvivalentným riešeniam uchádzača, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému.

Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu nazabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom.
Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

k § 34 ods. 1 písm. d)
Platný certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť vydaný nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom
alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality
podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalent o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia: stavbyvedúci pozemné stavby) a odbornú prax stavbyvedúceho pre inžinierske stavby.
Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúci preukáže životopisom alebo iným dokladom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska zriadiť v prospech Objednávateľa, pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, bankovú záruku ako výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 15% Zmluvnej ceny Diela s DPH.

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 13:00
Miesto: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. §112 ods. 6 zákona (druhá veta) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje vo výške 20 000,00 EUR (slovom:
dvadsaťtisíc eur). Viac informácií o spôsobe zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie
stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z.
(Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej MRK), a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

4. Verejný obstarávateľ zaviaže Zhotoviteľa povinnosťou Zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so
stavebnými prácami a to najneskôr do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zoznam oprávnených osôb je uvedený v článku 12 odsek 1 všeobecných zmluvných
podmienok k Zmluve o NFP (Príloha č. 1 Zmluvy o NFP).

5.Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške
Zmluvnej ceny s DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť
Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť
poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

6.Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska zriadiť v prospech Objednávateľa, pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, bankovú záruku ako výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 15% Zmluvnej ceny Diela s DPH.

7. Pri zákazke sa nerealizuje elektronická aukcia a jedná sa o sociálne verejné obstarávanie.

8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady, ich zmena alebo doplnenia budú prostredníctvom odkazu na profil zverejnené aj na profile zákazy na webovej stránke ÚVO.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10.Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2021