Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
2.840.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.12.2021
  Dátum zverejnenia:
17.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.dubnica.eu/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TORVO SK, s.r.o.
IČO: 51910489
Trojičné námestie 8, P.O. Box 12 , 82011 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad Váhom
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné úpravy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností, spoločných priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení zariadenia sociálnych služieb v objekte 1, výmena výťahu, výmena spoločných rozvodov elektriny, vody, vzduchotechniky a tepla, stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu do zariadenia. Súčasťou obnovy je aj modernizácia zariadení a priestorov kuchyne a jedálne. Komplexné zhotovenie diela podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s vyhláškou MDVRR SR č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania , na ulici Pod Hájom 1291/119 , 018 41 Dubnica nad Váhom , v okrese Ilava, v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovanému účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len Vyhláška) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 840 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
71000000-8
71240000-2
71242000-6
71300000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Ilava , mesto Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a stavebné úpravy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností, spoločných priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení zariadenia sociálnych služieb v objekte 1, výmena výťahu, výmena spoločných rozvodov elektriny, vody, vzduchotechniky a tepla, stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu do zariadenia. Súčasťou obnovy je aj modernizácia zariadení a priestorov kuchyne a jedálne. Komplexné zhotovenie diela podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s vyhláškou MDVRR SR č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania , na ulici Pod Hájom 1291/119 , 018 41 Dubnica nad Váhom , v okrese Ilava, v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovanému účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, uvedené, okrem iných, i v zákone o ŠFRB a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len Vyhláška) v ich účinnom znení ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH, aukčné kritérium
Relatívna váha: 70
Názov: Celková lehota poskytnutia služieb a výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch, neaukčné kritérium
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 840 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 150/2013 o ŠFRB a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa § 152 ZVO. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje VO:
1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Soc. poisť. nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.2Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do ZHS v súlade s § 152 ZVO.
1.3 a 1.4 odkaz na § 32 ods. 4 a 5 ZVO
1.5Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6VO bude pri vyhodnotení podmienok účasti osobného postavenia uchádzača postupovať podľa § 40 ZVO.
1.7V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) ZVO, VO poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá takto: záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v ZHS na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa podľa § 114 ods. 1 zákona, záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v ZHS je povinný predložiť doklady alebo ich môže predbežne nahradiť podľa bodu 1.8, nakoľko VO si nemá ako overiť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 a ods. 2 ZVO, záujemca/uchádzač, ktorému vydávajúdoklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením záujemcu/uchádzač/hospodárskeho subjektu. Aj záujemca/uchádzač v takomto prípade nepredloží doklad podľa § 32 ods.2 písm. a) ZVO u fyzických osôb, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky týchto fyzických osôb.
1.8Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti JED podľa § 39 zákona (vyplnením všetkých častí JED pre splnenie podmienok účasti, VO nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny údaj alfa pre všetky podmienky účasti) alebo ČV podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré ČV nahradil. Uchádzač môže v ČV uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré VO predložil v inom VO a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije ČV, VO môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. VO postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak ČV obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate súhrnne vo výške 8 000. 000,00 - EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (vyplnením všetkých častí formuláru JED pre splnenie podmienok účasti, verejnému obstarávateľovi nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny alfa údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby . údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
§ 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (projektová a inžinierska činnosť pre bytové domy a rekonštrukcie v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb v celkovej súhrnnej hodnote 29 000,- EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
§ 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (výstavba a rekonštrukcia bytových domov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej výške min. 2 500 000,-EUR bez DPH. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka
§ 34 ods. 1 písm. d) uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality ISO 9001 podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
§ 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny , ktorá bude zložená z : autorizovaný inžinier pozemných stavieb , špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného inžiniera pre statiku stavieb, autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, doklad o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov, licencie, certifikáty, stavbyvedúci PS.
§ 34 ods. 1 písm. h) uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky (pre projekty financované zo ŠFRB), pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 12:30
Miesto: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
SP sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov http://www.evoservis.sk/torvo.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). VO vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického VO obstarávateľskej organizácie TORVO SK,s.r.o., Bratislava -EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronic. verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikač. rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO. VO sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifik. elektron. nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stránke UVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435955. Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi.
SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certif. elektronic. nástroja EVOSERVIS.
Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentácii.
Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservisu. Informácie sú uvedené v SP.
VO uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Lehota realizácie v pracovných dňoch je jedným z kritérií a konečná lehota realizácie bude určená z ponuky úspešného uchádzača.
VO vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti, ich ponuky zábezpeku vo výške 50 000,00 EUR.
V predmetnom VO sa uplatňuje podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2021