„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.658.079,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
16.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ľudmila Števicová
Telefón: +421 376925903
Email: ludmila.stevicova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3011
Hlavná adresa(URL): https://www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Referenčné číslo: 12084/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:
"Cesta II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja" - stavebné práce
Modernizácia cesty II/513 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti,
spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry,
podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených
častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku
povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a
doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením.
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DRS) a
vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 658 079,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Začiatok úseku je v km 17,132 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB) v obci Rišňovce. Koniec úseku je v km 30,232 pred mostným záverom mostného objektu M4264 v katastrálnom území Kynek.
II.2.4) Opis obstarávania:
V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 658 079,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ realizuje viacero verejných obstarávaní zákaziek týkajúcich sa modernizácie rôznych úsekov ciest. V záujme zohľadnenia časovej, miestnej a vecnej súvislosti jednotlivých zákaziek týkajúcich sa modernizácie viacerých úsekov ciest v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja sa verejný obstarávateľ rozhodol predmetné verejné obstarávanie realizovať nadlimitným postupom, napriek skutočnosti, že v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o podlimitnú zákazku.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzači musia spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie splnenia osobného postavenia sú povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia osobného postavenia uchádzačov platným zápisom uchádzača do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo ich môže predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní vyplnením Jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač alebo záujemca (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 2, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
(avšak, ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) alebo nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov).
Podľa § 32 ods. 2, písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní
Podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2022 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní
ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2021