Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
543.025,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
16.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie.zsk@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva - orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom navrhovaných stavebných prác je vybudovanie nového oporného múru. Realizáciou navrhovaných prác sa stabilizuje cestné teleso, predĺži sa životnosť komunikácie a výrazne sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.
Stavba sa skladá zo štyroch stavebných objektov. Tri stavebné objekty sú oporné múry, každý dĺžky 75 m. Štvrtý stavebný objekt je priepust nad cestou.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
543 025,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
pozemná komunikácia III/2271, parc. č. C-KN 22802, 22907, parc. č. E-KN 6934, 6935, 6962/1, 6962/2, 6964/1, 6964/2, 6964/3, 6963/1,6963/2, 16565/1, 16565/2, k.ú. Krušetnica, okres Námestovo
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis viď. Sprievodné a súhrnné technické správy, technické správy a realizačné projektové dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
543 025,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy č. IROP-PO1-SC11-2021-76.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka v prípade schválenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude realizovaná
v rámci projektu: Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov "
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nebude uplatňovať podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), a v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO. Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť.

Podrobný opis podmienky účasti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO je uvedený v bode 2.3.1 článku A.2 súťažných podkladov;
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO je uvedený v bode 2.3.2 článku A.2 súťažných podkladov;
a § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO je uvedený v bode 2.3.3 článku A.2 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS EVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .
2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/435879.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na
otváranie ponúk použije aj funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
10. Vykonanie Diela: do 7 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
11. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 15 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 15. súťažných
podkladov
12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, predovšetkým z dôvodu zvoleného postupu realizácie prác.
Zvolený postup: Stavebné jamy oporných budú realizované pre zakladanie oporných múrov. Časť výkopov bude prebiehať vo vode bude potrebné zabezpečiť čerpanie presakujúcej vody a ochranu napríklad pažením. Celková max. hĺbka výkopu je maximálne cca 5,0 m.
Z dôvodu bezpečnosti nebude výkop otváraný na celú dĺžku konštrukcie naraz. Konštrukcia bude budovaná po úsekoch dĺžky 12,5 m dĺžka na ktorú bude otváraný aj výkop. Výkop následného úseku bude možné otvoriť iba v prípade ak bude oporný múr v predchádzajúcom úseku vybudovaný a prisypaný na min. výšku 2,0 m.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 3.1 súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2021