Súprava na sacie bagrovanie

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
7.500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
16.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adela Prefertusová
Telefón: +421 6945153
Email: adela.prefertusova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Súprava na sacie bagrovanie
Referenčné číslo: CS SVP PR 3161/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
43200000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup 1 ks súpravy na sacie bagrovanie. Strojno-technologický komplex zariadení bude slúžiť na ťažbu, transport hydrozmesi a odvodnenie jemnozrnných sedimentov s veľkosťou pod 2,0 mm zo zdrže Hrušov. Prevádzkovaný bude počas celého roka.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34513250-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava, mestská časť Čunovo, pravý breh rieky Dunaj, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup 1 ks súpravy na sacie bagrovanie. Strojno-technologický komplex zariadení bude slúžiť na ťažbu, transport hydrozmesi a odvodnenie jemnozrnných sedimentov s veľkosťou pod 2,0 mm zo zdrže Hrušov. Prevádzkovaný bude počas celého roka.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.05.2022
Dátum ukončenia: 15.11.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
projekt Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1) Vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu systému ISZU verejný obstarávateľ v súvislosti s bodom II.2.7 tohto
oznámenia uvádza, že vyžaduje dodanie súpravy na sacie bagrovanie najneskôr do 15.11.2023, pričom lehota na ich dodanie (bez ohľadu na dátum začatia uvedený v tomto oznámení 15.05.2022) začne plynúť po nadobudnutí účinnosti uzatvorenej zmluvy.
2) Vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu systému ISZU verejný obstarávateľ v súvislosti s bodom II.2.2 tohto oznámenia uvádza kompletný zoznam CPV kódov
43200000-5 Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti
34513250-3 Plávajúce bagre
34514500-8 Plávajúce ťažobné zariadenia
3) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
4) This contract notice is completely published in English on http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434846
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 4 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 4 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom alebo anglickom jazyku písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje
elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf.
3) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 300.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky
musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený
verejnému obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
EN
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom alebo úradne overeným poverením (splnomocnením) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zábezpeky, zmluvné pokuty uvedené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
5) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
6) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho
dokumentu(GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v bode bode 25.5 súťažných podkladov.
8) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nedisponuje technickým zabezpečením, s využitím ktorého by vedel online
otvoriť ponuky a sprístupniť ich uchádzačom v rozsahu podľa § 52 ods. 3 Zákona o VO.
9) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2021