Dodávka inovatívnej technológie

  Zadávateľ:
Umelecké remeslá - stolárstvo s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
221.395,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
16.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Umelecké remeslá - stolárstvo s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31564976
Kláštor pod Znievom 109, 03843 Kláštor pod Znievom
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Chalmovský
Telefón: +421 905274507
Email: info@urs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18929
Hlavná adresa(URL): http://www.urs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka inovatívnej technológie
Referenčné číslo: 2021-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642100-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to:
1. 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
2. CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
Časť 1. predmetu zákazky - 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Časť 2. predmetu zákazky CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov
Podrobné vymedzenie jednotlivých časti predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov v časti B.1.Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
221 395,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
vedľajšia prevádzka 972 41 Podhradie 151
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1. predmetu zákazky je dodávka 1 kusu 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum. Opis tejto časti predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
159 757,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra - kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
vedľajšia prevádzka 972 41 Podhradie 151
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 predmetu zákazky je dodávka 1 kusu CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov. Opis tejto časti predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
61 637,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra - kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4,alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Tieto podmienky účasti možno preukázať aj v zmysle § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Upozornenie: V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že nie je
oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správa (zákona š. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Umelecké remeslá stolárstvo, s.r.o., Kláštor pod Znievom 109, 038 43 Kláštor pod Znievom, SLOVENSKO, kancelária konateľa, prostredníctvom systému EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Komunikácia medzi Osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje
výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f7.html.
2) Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4) Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj "JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v bode III.1 tohto oznámenia. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní môže na Zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.
5) Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na: http://
uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Manuál k vyplneniu dokumentu je
zverejnený na: http://uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html. Osoba podľa § 8
zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
6)Uchádzači predložia skenované originály alebo úradné overené kópie požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byt platne a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
7)Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
8)Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní.
9)Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10)Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2021