Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave prostredníctvom služieb „merchant acquiring“

  Zadávateľ:
Organizátor IDS BBSK, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
16.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Organizátor IDS BBSK, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 54162793
Nám. SNP 23/23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 484325734
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/21107
Hlavná adresa(URL): www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizátor IDS BBSK - obstarávateľ
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave prostredníctvom služieb „merchant acquiring“
Referenčné číslo: 10254/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
66133000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera a následné spracovanie a zúčtovanie týchto bezhotovostných platieb. Integrovaný dopravný systém bude základným nástrojom modernizácie poskytovania služieb obstarávateľa vo verejnej autobusovej dopravy na území Banskobystrického kraja.

Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie dodania platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera (ďalej len Hardvér alebo Zariadenia) a funkčného programového softvérového vybavenia do týchto Zariadení na účely pre spracovania a zúčtovania bezhotovostných platieb cestujúcich (ďalej len Softvér) ako nevyhnutný predpoklad funkčného Integrovaného dopravného systému na bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsahu a špecifikácie služieb merchant acquiring, Hardvéru a Softvéru, je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66110000-4
75112100-5
75100000-7
30233300-4
30163000-9
48217000-2
48110000-2
48800000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie BBSK, územia, cez kt. prechádzajú dopravné spoje, kt. budú zapojené do IDS BBSK, vrátane presahov do najbližšieho okolitého územia a sídlo poskytovateľa, kde bude prebiehať spracovanie platieb.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera a následné spracovanie a zúčtovanie týchto bezhotovostných platieb. Integrovaný dopravný systém bude základným nástrojom modernizácie poskytovania služieb obstarávateľa vo verejnej autobusovej dopravy na území Banskobystrického kraja.

Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie dodania platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera (ďalej len Hardvér alebo Zariadenia) a funkčného programového softvérového vybavenia do týchto Zariadení na účely pre spracovania a zúčtovania bezhotovostných platieb cestujúcich (ďalej len Softvér) ako nevyhnutný predpoklad funkčného Integrovaného dopravného systému na bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja.

Predmet plnenia zákazky podrobne špecifikovaný v Zmluve o akceptácii platobných kariet a dodaní hardvéru.

Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia na dodatočnú dodávku Hardvéru v zmysle článku IV. bodu 4.3 Zmluvy vo výške do 10% z počtu kusov jednotlivých Zariadení podľa bodu 4.2 Zmluvy a opcia, ktorou si obstarávateľ v rámci článku X. ods. 10.2 Zmluvy vyhradil právo uplatniť predĺženie trvania Zmluvy, a to všetko v súlade s § 18 ZVO. Opcia musí byť uplatnená postupom podľa predmetného ustanovenia Zmluvy, pričom trvanie Zmluvy môže byť opciou predĺžené až o 3 roky.

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsahu a špecifikácie služieb merchant acquiring, Hardvéru a Softvéru, je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia na dodatočnú dodávku Hardvéru v zmysle článku IV. bodu 4.3 Zmluvy vo výške do 10% z počtu kusov jednotlivých Zariadení podľa bodu 4.2 Zmluvy a opcia, ktorou si obstarávateľ v rámci článku X. ods. 10.2 Zmluvy vyhradil právo uplatniť predĺženie trvania Zmluvy, a to všetko v súlade s § 18 ZVO. Opcia musí byť uplatnená postupom podľa predmetného ustanovenia Zmluvy, pričom trvanie Zmluvy môže byť opciou predĺžené až o 3 roky.

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsahu a špecifikácie služieb merchant acquiring, Hardvéru a Softvéru, je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že neumožňuje prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť jedným zo spôsobov uvedeným v časti A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, ods. 17. PREDKLADANIE PONÚK, bod 17.5. súťažných podkladov.

5. Súťažné podklady a ostatnú dokumentáciu k predmetnému obstarávaniu verejný obstarávateľ uverejňuje na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16253/summary , čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 ZVO, druhá veta, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh, najmä prílohy č. 1 - ZMLUVA O AKCEPTÁCII PLATOBNÝCH KARIET A DODANÍ HARDVÉRU s prílohami.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, sprístupnením elektronických ponúk v systéme JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ dáva do pozornosti, že v súlade s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19 a odporučením Úradu pre verejné obstarávanie bude otváranie ponúk prostredníctvom systému JOSEPIHNE prebiehať on-line sprístupnením. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.12.2021