OCHRANA MAJETKU ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, a.s. (ZSSK)

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
10.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.12.2021
  Dátum zverejnenia:
15.12.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Martinková
Telefón: +421 220295475
Email: martinkova.monika@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
OCHRANA MAJETKU ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, a.s. (ZSSK)
Referenčné číslo: 39402-S6620/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je navrhnúť a realizovať spôsob zabezpečenia ochrany majetku Obstarávateľa nachádzajúceho sa v objektoch Obstarávateľa uvedených v Prílohe č.1 opisu predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj objekty) a to najmä:
a)zlepšiť evidenciu vstupu zamestnancov a oprávnených osôb do objektu,
b)zlepšiť evidenciu vjazdu/výjazdu motorových vozidiel z objektu,
c)zabezpečiť včasnú detekciu pokusov o prienik neautorizovaných osôb do objektu,
d)zabrániť vstupu neautorizovaných osôb do objektu,
e)zabrániť poškodzovaniu železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) a iného majetku v objekte.
Predmetom zákazky nie je:
-ochrana majetku v uzavretých priestoroch, napr. kancelárie, sklady,
-monitoring zamestnancov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79711000-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
35120000-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
79713000-5
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je navrhnúť a realizovať spôsob zabezpečenia ochrany majetku Obstarávateľa nachádzajúceho sa v objektoch Obstarávateľa uvedených v Prílohe č.1 opisu predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj objekty) a to najmä:
a)zlepšiť evidenciu vstupu zamestnancov a oprávnených osôb do objektu,
b)zlepšiť evidenciu vjazdu/výjazdu motorových vozidiel z objektu,
c)zabezpečiť včasnú detekciu pokusov o prienik neautorizovaných osôb do objektu,
d)zabrániť vstupu neautorizovaných osôb do objektu,
e)zabrániť poškodzovaniu železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) a iného majetku v objekte.
Predmetom zákazky nie je:
-ochrana majetku v uzavretých priestoroch, napr. kancelárie, sklady,
-monitoring zamestnancov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 až ods. 6 alebo podľa § 152 ods. 1 ZVO. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.1 Splnenie § 32 ods. 2 písm. e) uchádzač- právnická osoba, preukáže výpisom z Obchodného registra, kde v predmete činnosti bude uvedené prevádzkovanie strážnej služby a technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 3 a § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len zákon 473/2005 Z. z.), uchádzač- fyzická osoba preukáže platnou licenciou na prevádzkovanie strážnej služby a technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 3 a § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z..
III.1.1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.3 V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO), obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ vyžaduje, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu alebo ich záujemca/uchádzač predkladá po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
III.1.1.4 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2 Podmienky účasti.
III.1.1.5 V zmysle § 32 ods.3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 33 ods. 1 písm. d) ZVO, ktoré preukazuje predložením:
III.1.2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukáže prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri (3) hospodárske roky za ktoré sú dostupné a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
III.1.2.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.2.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia spoločne.
III.1.2.4 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2 Podmienky účasti.
III.1.2.5Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.2.6Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uchádzač môže využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat najviac za posledné tri (3) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov (podľa toho v akom systéme účtovná jednotka, uchádzač účtuje), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, ak má uchádzač sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky za hospodárske roky, za ktoré celkový obrat preukazuje. Obstarávateľ požaduje preukázať minimálne celkový obrat za najviac posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti vo výške 1 000 000,00 (slovom: jeden miliónov) EUR (kumulatívne za uvedené rozhodné obdobie pre splnenie tejto podmienky účasti).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Uvedené v SP Oddiel A.2 podmienky účasti
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje k predloženiu konečných ponúk na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 200 000,00 (slovom: dvestotisíc) EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v SP Oddiel A.1. pokyny pre uchádzačov bod 17. Zábezpeka ponuky.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na
predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 ZVO vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie
právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy,
ktorá sa má uzatvoriť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie uvedené v SP.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1 Rokovacie konanie so zverejnením podľa § 94 ZVO.
VI.3.2 Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú dostupné v mieste zverejnenia SP.
VI.3.3 Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0.
VI.3.4 Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.5 Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods,. III.1) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Podrobnosti o možnosti predbežne nahradiť doklady JED-om sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.6 Ak uchádzač použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má zabezpečiť.
VI.3.8 Záujemca predkladá žiadosť o účasť a ponuku výlučne elektronicky v IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. Obstarávateľ upriamuje pozornosť záujemcov, že pri registrácii nového subjektu v systéme EVO je potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky.
VI.3.9 Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, Obstarávateľ pošle
záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.
VI.3.10 Obstarávateľ požaduje, aby na realizáciu predmetu zákazky mal úspešný uchádzač uzavretú poistnú zmluvu na 10.000.000,00 (slovom: desať miliónov) EUR pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania tretími osobami s povinnosťou ročne predložiť obstarávateľovi uvedenú platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát k tejto poistnej zmluve.
VI.3.11 Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.12 V prípade predloženia žiadosti o účasť skupinou dodávateľov licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 9 a nasl. zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí preukázať každý člen skupiny dodávateľov.
VI.3.13 V tomto verejnom obstarávaní sa uplatňuje sociálny aspekt podľa § 42 ods.12 ZVO. Bližšie uvedené v SP Odd. B.2 Obch.podmienky, návrh Rámcovej dohody, čl. VIII Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 8.3.
VI.3.14 Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávaním inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.12.2021