SK-3_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK

  Zadávateľ:
Obec Štiavnik
  Predpokladaná hodnota:
1.131.628,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 12:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.12.2021
  Dátum zverejnenia:
14.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Štiavnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321672
Štiavnik 1350, 01355 Štiavnik
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5442
Hlavná adresa(URL): https://stiavnik.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
SK-3_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK
Referenčné číslo: SK-3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
43414000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Kombinovaná zákazka tovary a práce
Technické vybavenie na manipuláciu, triedenie a ukladanie komunálneho odpadu v rozsahu opisu predmetu zákazky.
Realizované elektronicky v systéme EVO ver 18.0
Pri príprave zákazky neboli použité trhové konzultácie podľa § 25
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 131 628,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu, dve alebo všetky časti. Pridelenie podľa úspešnosti, môže byť od jednej po všetky tri časti.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
SK-3_časť 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44400000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
II.2.4) Opis obstarávania:
1 súprava triediacej linky ručnej stacionárnej
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-58
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upresnenie k bodu II.2.10. - umožňujú sa ekvivalentné riešenia kontajnerová skladačka alebo montovaný nemurovaný objekt.
Časť: 2
II.2.1) Názov
SK-3_časť 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
42417310-8
42636100-4
43411000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
II.2.4) Opis obstarávania:
6 druhov technických zariadení a strojov po jednom kuse, v súlade s opisom predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
941 125,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-58
Časť: 3
II.2.1) Názov
SK-3_časť 3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
II.2.4) Opis obstarávania:
17 ks veľkokapacitných kontajnerov na odpadový materiál v troch objemoch v súlade s opisom predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 103,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-58
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Upresnenie k bodu II.2.10. - Variantné riešenia sú uvedené v opise predmetov zákazky jednotlivých druhov kontajnerov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených oskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v elektronickej forme. To znamená že uchádzač si môže vyžiadať požadovaný dokument v elektronickej forme od vydávajúceho úradu, alebo vlastní dokumenty, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk a tieto zoskenuje do elektronickej formy do formátu pdf. a tie použije na preukázanie podmienok účasti. Uchádzač zoskenuje všetky strany dokumentu tak, aby bolo možné overiť jeho platnosť a u kópií, ich overenie v povolenej lehote. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:
2.1.1.výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,(štatutár(i), členovia dozorného orgánu, prokurista a právnická osoba)
2.1.2.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
2.1.3.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasťou formulára 17-3)
2.2.Uchádzač nie je povinný predložiť dôkazy o splnení podmienok osobného postavenia, ktoré si vie verejný obstarávateľ overiť na prístupných portáloch verejnej správy.
2.2.1.potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
2.2.2.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
2.2.3.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra).
2.3.Doklady podľa bodov 2.1. a 2.2. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.). formulár 17-6-1
2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dôkazný dokument podľa bodu 2.2.1. až 2.2.3. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR. Odporúča sa aby uchádzač uviedol v ponuke link na portály inštitúcií v krajine sídla, kde je možné si dané skutočnosti overiť.
2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.3. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z verejnej súťaže vylúčený.
2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.3. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na všetky požadované tovary v danej časti, ktorú sa rozhodne predložiť. Nie je možné niektorý tovar z ponúkanej časti, neponúknuť.
Vlastný priebeh dodania predmetov zákazky sa riadi kúpnou zmluvou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Na každú časť bude realizovaná samostatná aukcia jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. maximálna lehota na vloženie ponuky do 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalších max.5 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky. Všetky relevantné informácie k vykonaniu aukcie obdrží oprávnený účastník najneskôr 2 pracovné dni pred začiatkom aukcie.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 14:00
Miesto: elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V nadväznosti na použitie elektronickej aukcie je sprístupnenie a vyhodnotenie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
d)
30.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy v úradnom vestníku TED.
30.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
30.3.Zákazka je prístupná pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie. Zákon o verejnom obstarávaní v § 48 ustanovuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť oznámiť vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch preukázateľne bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom. Nevyžiadaním súťažných podkladov v dostatočnom predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami môžu znemožniť využitie inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov.
30.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania, si obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
30.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
30.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.12.2021