Technologické vybavenie pre projekt: „Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník“

  Zadávateľ:
Mesto Svidník
  Predpokladaná hodnota:
209.966,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 18:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.12.2021
  Dátum zverejnenia:
14.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Svidník
IČO: 00331023
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Novák
Telefón: +421 911640801
Email: miroslav.novak@svidnik.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Technologické vybavenie pre projekt: „Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník“
Referenčné číslo: TS Svidník
II.1.2) Hlavný kód CPV
30132000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nového a nepoužitého technologického vybavenia pre účely zabezpečenia kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu Technickými službami mesta Svidník. Predmetom je dodanie naťahovacieho kontajnera s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou urený na hygienizáciu BRKO, prekopávača kompostu ťahaného za traktorom, traktora, bubnového rotačného triediča a nadzemnej nádrže s čerpadlom.
Cieľom predkladaného projektu Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svidník a teda aj v okrese Svidník, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
209 966,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Naťahovací kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou určený na hygienizáciu BRKO
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44619000-2
34221000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Svidník, Areál ČOV Stročín, 089 01 Stročín.
II.2.4) Opis obstarávania
Naťahovací kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou určený na hygienizáciu BRKO bude slúžiť na hygienizáciu BRKO. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia - hygienizačný kontajner.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
71 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Prekopávač kompostu - ťahaný
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34390000-7
30132000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Svidník, Areál ČOV Stročín, 089 01 Stročín.
II.2.4) Opis obstarávania
Prekopávač kompostu - ťahaný bude slúžiť na prácu s BRKO. Bližšia špecifikácia je uvedená v Príloha č. 1 Technická špecifikácia - prekopávač.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
39 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Bubnový rotačný triedič
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30132000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Svidník, Areál ČOV Stročín, 089 01 Stročín.
II.2.4) Opis obstarávania
Bubnový rotačný triedič bude slúžiť na prácu s BRKO. Bližšia špecifikácia je uvedená v Príloha č. 1 Technická špecifikácia - preosievač.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
44 270,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Traktor
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Svidník, Areál ČOV Stročín, 089 01 Stročín.
II.2.4) Opis obstarávania
Traktor bude slúžiť na prácu s BRKO. Bližšia špecifikácia je uvedená v Príloha č. 1 Technická špecifikácia - traktor.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
53 240,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Nadzemná nádrž s čerpadlom
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
44618000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Svidník, Areál ČOV Stročín, 089 01 Stročín.
II.2.4) Opis obstarávania
Nadzemná nádrž s čerpadlom bude slúžiť na prácu s BRKO. Bližšia špecifikácia je uvedená v Príloha č. 1 Technická špecifikácia - Nadzemná nádrž s čerpadlom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 556,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, v rámci projektu s názvom: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v meste Svidník.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 18:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2022 10:00
Miesto: Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. 1.Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom. Uchádzač môže zakliknúť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, čím potvrdí splnenie všetkých podmienok účasti požadovaných verejným obstarávateľom.

2. Podmienky účasti je možné predbežne nahradiť aj predložením čestného vyhlásenia (vzorové čestné vyhlásenie -
Príloha č.4), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu diela z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), spolufinancujúcim fondom: Kohézny fond, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci OP KŽP, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111- 2017-32.

4. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
-zmluva bude zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov,
-došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi)
-bola právoplatne uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúca sa tohto projektu, resp. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť.

5. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na príslušnú časť. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky /na príslušnú časť členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na príslušnú časť. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom inej skupiny dodávateľov.
6. Prílohou technickej špecifikácie bude katalógový list, technický list alebo ekvivalentný doklad preukazujúci splnenie minimálnych požiadaviek na predmet zákazky.

7. Vyhodnotenie ponúk je neverejné, pričom komisia najprv vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v časti A.3 Kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, a určí priebežné poradie uchádzačov. Ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, bude komisiou ďalej vyhodnocovaná z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnocovaná z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, tzv. superreverz, pričom verejný obstarávateľ v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré uchádzač poskytol.

8. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v RPVS.

9. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami. Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch.

10. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.12.2021