PNR - Softvér, hardvér a telekomunikačná technika

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
688.468,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.12.2021
  Dátum zverejnenia:
13.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Tomáš Rybárik
Telefón: +421 250944591
Fax: +421 250944046
Email: tomas.rybarik@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
PNR - Softvér, hardvér a telekomunikačná technika
Referenčné číslo: V2020397
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup nového softvéru, hardvéru a telekomunikačnej techniky a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, konfiguráciu infraštruktúry a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
688 468,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
PNR - Softvér, hardvér
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48300000-1
48317000-3
48620000-0
48820000-2
32581210-4
32232000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, Budyšínska 2/A, 83103 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup nového softvéru, hardvéru pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
611 253,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka je financovaná z fondu pre vnútornú bezpečnosť, implementuje projekt "Budovanie procesu zberu údajov o PNR", kód projektu SK 2018 ISF SC5/NC2/A4.
Časť: 2
II.2.1) Názov
PNR - Telekomunikačná technika
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32232000-8
32250000-0
32324100-1
32552110-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, Budyšínska 2/A, 83103 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup telekomunikačnej techniky pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
77 215,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka je financovaná z fondu pre vnútornú bezpečnosť, implementuje projekt "Budovanie procesu zberu údajov o PNR", kód projektu SK 2018 ISF SC5/NC2/A4.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 10:30
Miesto: MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa realizuje systémom Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS); EO je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako
aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku:https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1656
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov.
Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (URL) http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1656
4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.
8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie; nie je obstarávanie inovácií; nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.12.2021