Nákup multifunkčných tlačiarní s príslušenstvom a softvérom na manažment tlače Safe Q

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
162.800,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.12.2021
  Dátum zverejnenia:
13.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sabina Poláková
Telefón: +421 259494589
Email: sabina.polakova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.mindop.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup multifunkčných tlačiarní s príslušenstvom a softvérom na manažment tlače Safe Q
Referenčné číslo: A/2021/DE00/43
II.1.2) Hlavný kód CPV
30120000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup tridsiatich kusov multifunkčných tlačiarní vrátane reverzných podávačov originálov, spolu s nevyhnutným príslušenstvom, softvérom na manažment tlače Safe Q, pripojiteľnými čítačkami RFID kariet. Súčasťou dodávky je inštalácia serverovej a klientskych častí softvéru Safe Q.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
162 800,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30124520-5
30125000-1
30125100-2
48970000-8
30233300-4
72263000-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup tridsiatich kusov multifunkčných tlačiarní vrátane reverzných podávačov originálov, spolu s nevyhnutným príslušenstvom, softvérom na manažment tlače Safe Q, pripojiteľnými čítačkami RFID kariet. Súčasťou dodávky je inštalácia serverovej a klientskych častí softvéru Safe Q.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o VO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je vhodné z dôvodu, že všetky obstarávané časti sú
po technickej stránke vzájomne prepojené a tvoria ucelenú dodávku. Rozdelenie predmetu zákazky by malo za následok nefunkčnosť dodávaných zariadení a nemožnosť ich uviesť do prevádzky.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
162 800,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

U predloží vo svojej ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO ako skeny vo formáte .pdf. cez EVO.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení., pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e) ZVO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, VO v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.
2. § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 Ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality U alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. VO uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak U alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené U alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. U predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v min. súhrnnej výške 100 000,00 eur. Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú (napr. dodanie zariadení na fotokopírovanie, dodanie častí a príslušenstva fotokopírovacích prístrojov) .

U v zozname dodávok tovaru uvedie:
- minimálne 1 zmluvu v celkovej hodnote min. 25 000,00 eur.

U môže vyššie uvedené zmluvy/požiadavky preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

VO požaduje, aby zoznam obsahoval min:
- názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail dobrovoľný údaj), názov zmluvy, predmet poskytnutej služby (opis predmetu dodaného tovaru), doba dodania od do (mesiac/ rok), finančný podiel na dodaní tovaru, cena dodaného tovaru v eur celkom za požadované obdobie.

V prípade, ak U predkladá/uvádza zmluvu, kt. realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. dodávka tovarov (zmluvy) začala pred 3 rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia ver. obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade, ak dodanie tovaru realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2. VO požaduje, aby U predložil platné certifikáty, osvedčenia alebo ekv. doklady vydané medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, a to:
a)certifikát ISO 9001 v oblasti IT.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti predloží:
-dôkaz o zápise v registri partnerov verejného sektora (RPVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.), dôkaz o zápise v RPVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.) pre každého subdodávateľa uchádzača (predloží na požiadanie),
-Potvrdenie/certifikát výrobcu, že dodávateľ je certifikovaný predajca dodávaných zariadení.
-Potvrdenie/certifikát výrobcu, že dodávateľ je certifikovaným servisným strediskom
pre dodávané zariadenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 11:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Doplňujúce informácie k zadávaniu zákazky:
1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len "EK"), ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO verzia 18.0 (ďalej len "EVO"). Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO. VO poskytuje Súťažné podklady (SP) - v profile VO k danej zákazke.
2.EK môže prebiehať aj podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do elektronickej schránky U.
3.VO upozorňuje záujemcov/ U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom systému EVO.
4.U predloží vo svojej ponuke všetky doklady a dokumenty ako skeny originálov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf. cez EVO, pokiaľ nie je určené inak.
5.V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný U vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
6.U pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO (JED). Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED, v časti IV JED VO umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
7.V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
8.VO vylúči z verejného obstarávania záujemcu/ U, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/ U uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (§ 40 ods. 6 písm. g) ZVO).
9.Predmetné verejné obstarávanie sa týka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
10.Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia v bode VI.5.
11.Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) uvedená v tomto oznámení je maximálna. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného U bude vyššia ako PHZ.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.12.2021