II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
4.557.104,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 08:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.12.2021
  Dátum zverejnenia:
13.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: Mgr. Filip Adamove
Telefón: +421 960317664
Email: filip.adamove@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mod.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434352
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434352
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Prešov, ISTAR – rekonštrukcia budovy č. 4 - R
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Sokolovské kasárne, Čapajevova 4, Prešov
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom pripravovanej investičnej výstavby je komplexná rekonštrukcia budovy č. 4 na Čapajevovej ulici v Sokolovských kasárňach v Prešove. Budova je situovaná na parcele č. 2989/53, zapísaná na liste vlastníctva č. 3705, katastrálne územie Prešov. Cieľom navrhovanej investičnej akcie je vytvoriť vhodné a legislatívnym podmienkam vyhovujúce administratívne, hygienické a iné priestory pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45216200-6
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Všeobecné údaje:
Predmetom pripravovanej investičnej výstavby je komplexná rekonštrukcia budovy č. 4 na Čapajevovej ulici v Sokolovských kasárňach v Prešove. Budova je situovaná na parcele č. 2989/53, zapísaná na liste vlastníctva č. 3705, katastrálne územie Prešov. Budova bola nadobudnutá v roku 1914 a v súčasnosti nie je využívaná, je morálne a fyzicky opotrebovaná.

Cieľom navrhovanej investičnej akcie je vytvoriť vhodné a legislatívnym podmienkam vyhovujúce administratívne, hygienické a iné priestory pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Skutkový stav
Budova má tri nadzemné podlažia a čiastočne zapustený suterén, zastrešenie je strechou sedlového tvaru, krov je celodrevený, krytina je plechová. Konštrukčný systém budovy je murovaný z tehál plných pálených,
v úrovni stropov sú steny stužené železobetónovými monolitickými vencami, horizontálne konštrukcie sú riešené ako železobetónové monolitické trámové stropy.

Stavebné úpravy na budovách:
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby rieši vytvorenie nových priestorov pre prápor ISTAR a zrekonštruovanie priestorov tak, aby zodpovedali súčasným požiadavkám pre kancelárie, šatne, zbrojné sklady, sociálne zariadenia, učebne a kuchynky. Súčasťou stavebných prác bude aj vytvorenie priestorov na požadovaný stupeň utajenia. V rámci stavebných úprav bude realizované zateplenie obvodového plášťa, výmena obvodových výplňových konštrukcií, zamedzenie prenikania vlhkosti opravou hydroizolácie podrezaním muriva, zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom, zriadenie plynovej kotolne, prípojky vody a kanalizácie, výmena elektroinštalačných rozvodov, podhľadov, podláh, omietok stien a stropov, rekonštrukcia šikmej strechy, inštalovanie zabezpečovacích prvkov a signalizácie v priestoroch navrhovaných zbrojných skladov, nová bleskozvodná sústava, vzduchotechnika a klimatizácia, stabilné hasiace zariadenie a vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému.

Podľa projektovej dokumentácie bude stavba členená do stavebných objektov a prevádzkových súborov:
SO 01 Hlavný objekt budova č. 4
SO 02 Vonkajší plynovod
SO 03 Prípojka vody
SO 04 Areálová kanalizácia
SO 05 Prípojka NN
SO 06 Kabelovod
PC 01 IBS Integrovaný bezpečnostný systém

Súčasťou realizácie investičnej akcie bude aj výkon odborného dozoru a projektové činnosti spojené s realizáciou stavby a po dokončení stavby. Odborný dozor zhotoviteľa projektu bude vykonávaný odo dňa odovzdania staveniska budúcemu zhotoviteľovi diela do dňa odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom bez vád a nedorobkov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorej časť IBS je stupňa utajenia VYHRADENÉ.

Sprísnený režim prác si vybraný zhotoviteľ dohodne so stavebníkom a užívateľom pri odovzdaní staveniska.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 4 557 104,13 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 13
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka vo výške 100 000,00 EUR bude požadovaná v druhej fáze užšej súťaže pri predkladaní cenovej ponuky od záujemcov, ktorí v prvej fáze užšej súťaže splnia požadované podmienky účasti.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Súťažné podklady obsahujúce podmienky účasti sú zverejnené v profile zákazky. - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434352
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Súťažné podklady obsahujúce podmienky účasti sú zverejnené v profile zákazky. - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434352
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Súťažné podklady obsahujúce podmienky účasti sú zverejnené v profile zákazky. - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434352
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
ÚpIA-US1-51/2021
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.01.2022 08:30
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2022 08:30
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia v 1. fáze užšej súťaže sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Druhá fáza užšej súťaže bude prebiehať kombináciou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS EVO a písomnej papierovej formy z dôvodu, že zákazka obsahuje citlivé informácie stupňa utajenia VYHRADENÉ. Spôsob komunikácie bude upresnený v súťažných podkladoch pre druhú fázu užšej súťaže.
2 .Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO
3.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcu vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oznámenia o vyhlásení vereného obstarávania nemôže záujemca predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o užšiu súťaž v oblasti obrany a bezpečnosti. Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca prostredníctvom IS EVO, v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4) tohto oznámenia.
4.Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 100 000,- EUR (slovom: stotisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia budú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú zaslané záujemcom v druhej fáze užšej súťaže, po splnení podmienok účasti.
5.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 od. 4 až 14 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6. Predmetné verejné obstarávanie je zeleným obstarávaním - uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém environmentálneho manažérstva a pri plnení predmetu zákazky bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu životného prostredia, čo preukáže certifikátom systému environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO14001.
7.Toto verejné obstarávanie zohľadňuje sociálne hľadisko umožnením prístupu MaSP vo vzťahu k stanoveným podmienkam účasti (subdodávatelia, kapacity a zdroje iných osôb, kumulatívne predchádzajúce plnenie).
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.12.2021