Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)

  Zadávateľ:
Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
  Predpokladaná hodnota:
1.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.12.2021
  Dátum zverejnenia:
13.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52324940
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová
Email: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20159
Hlavná adresa(URL): http://www.mib.sk

Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne nám. 1 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mestská príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavou
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)
Referenčné číslo: MAGS OVO 67472/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
71240000-2
71242000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Zákazka bude podľa charakteru činnosti zhotoviteľa predstavovať:

- vypracovanie všetkých stupňov architektonického návrhu resp. projektovej dokumentácie;

- výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby podľa projektovej dokumentácie;

- zabezpečenie služieb tzv. profesistov (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, najmä (nie však výlučne) geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, dopravný inžinier, projektant elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie) tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona resp. podľa sadzobníka Unika;

- vypracovanie výkazu výmer s rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie;

- zabezpečenie tzv. inžinieringu v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie);

- vypracovanie dokumentácie a zabezpečenie komunikácie a zastupovania pred príslušným orgánom v iných prípadoch, ktoré si to budú vyžadovať, napr. rozpracovanie architektonického návrhu do formy použiteľnej ako stavebný zámer verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v zn. n. p.

Zákazka bude podľa predmetu jej riešenia predstavovať najmä:

- návrhy pre novostavby, prestavby, prístavby, nadstavby rozličných bytových aj nebytových budov a iných nehnuteľností v podľa potrieb verejného obstarávateľa,

- návrhy pre revitalizácie, úpravy a nové verejné priestranstvá námestia, chodníky, parky, aleje a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy
Relatívna váha: 100

Cena
Relatívna váha: 0
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.


Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený na výkon činnosti v zmysle § 4 alebo § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z.n.p.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať:

- minimálne jedným autorizovaným architektom podľa § 4 alebo autorizovaným stavebným inžinierom podľa § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p.,

a zároveň

- minimálne jedným autorizovaným krajinným architektom podľa § 4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p.

Uchádzač v ponuke predloží:

- autorizačné osvedčenie vydané SKA alebo SKSI, prípadne ekvivalentný doklad vydaný v zahraničí;
- potvrdenie, že daný odborník je v čase podávania ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom;

alebo

- v prípade, pokiaľ tieto osoby určené na plnenie rámcovej dohody nie sú internými zamestnancami uchádzača, uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienok v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Uchádzač preukáže, že je oprávnený na výkon činnosti v zmysle § 4 alebo § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z.n.p.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 6
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 09:30
Miesto: Elektronicky, prostredníctvom IS Josephine, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Hodnotiace kritérium cena celkom za celý predmet zákazky sa uplatní až pri opätovnom otváraní Rámcovej dohody.

2. Verejný obstarávateľ pri opätovnom otváraní rámcovej dohody určí odhadovanú hodnotu čiastkovej zákazky na základe výpočtu kalkulačkou Českej komory architektov pre pozemné a krajinárske stavby (dostupná na: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby) a / alebo prostredníctvom sadzobníka Unika, vychádzajúc z veľkosti, druhu a zložitosti zadania. Úspešní uchádzači následne predkladajú cenovú ponuku na konkrétne čiastkové zadania. Podrobné informácie o spôsobe zadávania čiastkových zákaziek sú uvedené v čl. III Rámcovej dohody.

3. Úspešní uchádzači sú povinní pri podpísaní Rámcovej dohody predložiť verejnému obstarávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to na výšku minimálne 400 000,00 EUR.

4. V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez informačný systém Josephine - https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14868/summary
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.12.2021