Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná, PD, (2)

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
126.267,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.12.2021
  Dátum zverejnenia:
09.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Miiroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná, PD, (2)
Referenčné číslo: OVO/40636-2021/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti, projektu bilancie skrývky humusového horizontu, projektu melioračných
závlah a projektovej dokumentácie, prikladanej ku žiadosti pre územné rozhodnutie, ktorá bude riešiť návrh prepojenia
cesty I/61 pri obci Hrnčiarovce s II/504 pri obci Ružindol vrátane prepojenia i obce Biely Kostol s navrhovanou trasou
pomocou komunikácie Rekreačná. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bude slúžiť ako podklad pre
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne realizáciu stavby. Súčasťou je geodetické zameranie a inžiniersko geologický prieskum.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
126 267,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
- Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre jednotlivé stupne projektov
vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u
správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom), inžiniersko-geologický prieskum,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- Vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu,
- Vypracovanie projektu melioračných závlah.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
126 267,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
19
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5
ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len "JED" ). Prípadný zápis uchádzača v
zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ overí podľa § 152
ods. 4 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu
oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z
predmetného portálu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min.1 poskytnutú službu obdobného charakteru za
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za služby obdobného charakteru verejný obstarávateľ
považuje poskytnutie služieb v oblasti projektovania diaľnic, obchvatu mesta, ciest I. alebo II. triedy a to v stupni
vypracovania zámeru, projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre vydanie územného rozhodnutia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu
pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti, t. j. názov, cenu , rozsah služieb a prác, meno investora, kontakt.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať
on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.12.2021