Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkov

  Zadávateľ:
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
  Predpokladaná hodnota:
344.133.501,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.11.2021
  Dátum zverejnenia:
06.12.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45741662
Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/14877
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.eosa.sk/uvod
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Predmetom činnosti Agentúry je: zabezpečenie a udržiavania núdzových zásob, skladovanie núdzových zásob, nakladanie s núdzovými zásobami a uvoľňovanie núdzových zásob.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkov
Referenčné číslo: EOSA - RV/2021-MD
II.1.2) Hlavný kód CPV
63121000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len "Agentúra") za odmenu udržiavať Agentúrou určené množstvo ropných výrobkov podľa § 2 písm. b) zákona 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze (ďalej len "zákon č. 218/2013 Z.z.").

Cieľom vyhláseného verejného obstarávania je výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkov motorovej nafty, automobilového benzínu a leteckého petroleja, ktorých udržiavanie budú pre Agentúru zabezpečovať víťazní uchádzači, ktorých ponuky na udržiavane príslušného ropného výrobku budú Agentúrou prijaté. Začiatok skladovania všetkých druhov ropných výrobkov je v priebehu roka 2025.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí, podľa druhu skladovaného ropného výrobku a začiatku skladovania. Bližší, základný popis predmetu zákazky pre každú časť je popísaný nižšie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
344 133 501,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Motorová nafta 65 000m3
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63121000-3
09134100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavať núdzové zásoby ropných výrobkov: motorová nafta v max. objeme 65.000 m3, podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a jej prílohách v uvedených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 218/2013 Z.z..

Agentúra si dovoľuje zdôrazniť, že v zmysle bodu 5.8. Zmluvy je oprávnená kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy (aj opakovane) znížiť skladovaný objem zásob daného druhu ropných výrobkov, najviac však o 15 % z maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. V súvislosti so znížením skladovaného množstva zásob daného druhu ropných výrobkov nebude mať budúci uznaný skladovateľ nárok na úhradu žiadnych nákladov, ani žiadnej inej kompenzácie. V prípade, ak Agentúra pristúpi k zníženiu objemu skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov, je následne oprávnená objem skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov kedykoľvek navýšiť (aj opakovane) až do výšky maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. Podrobné podmienky sú ďalej upravené v príslušných ustanoveniach Zmluvy. Agentúra osobitne zdôrazňuje, že je oprávnená znížiť objem ropných výrobkov v zmysle vyššie uvedeného aj vo vzťahu k prvému naskladneniu ropných výrobkov, resp. už k prvému dňu obdobia začiatku poskytovania služby.

Predpokladaný dátum naskladnenia núdzových zásob je 2Q 2025.
Začiatok poskytovania služby skladovania núdzových zásob v príslušnom množstve podľa príslušnej Zmluvy o udržiavaní zásob RV nastane:
- v prípade, ak zmluva pre danú časť bude uzatvorená viac ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je začiatkom poskytovania služby 1. deň naskladnenia zásob v stanovenom období zodpovedajúcom príslušnej časti predmetu zákazky (tzn. Agentúra začne naskladňovať príslušné zásoby RV v období uvedenom v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky), alebo
- v prípade, ak je zmluva pre niektorú časť zákazky uzatvorená v čase kratšom ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti 913. deň od podpisu zmluvy (tj. uchádzač má k dispozícií 913 dní na zabezpečenie prevádzkyschopnosti skladovacích zariadení od uzatvorenia zmluvy). V prípade, ak úspešný uchádzač (uznaný skladovateľ) zabezpečí prevádzkyschopnosť skladovacích zariadení tak, že bude technicky schopný naskladňovať príslušné zásoby RV v požadovanom objeme skôr ako 913. deň od uzatvorenia zmluvy, je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať o tejto skutočnosti Agentúru a uviesť príslušný iný (skorší) deň, od ktorého bude pripravený na začatie skladovania Zásob RV; pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že uznaný skladovateľ nie je oprávnený určiť ako 1. deň obdobia začiatku skladovania deň skorší ako vyplýva z tabuľky v dokumente Opis predmetu zákazky. Agentúra bude v takom prípade plánovať naskladnenie zásob RV v období zodpovedajúcom časovému intervalu uvedenému v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky, počítanému odo dňa v zmysle oznámenia uznaného skladovateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
54 161 446,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Agentúra má právo predĺžiť trvanie zmluvy o ďalších 5 rokov (opčné plnenie). Uplatnenie opcie bude uznanému skladovateľovi oznámené najneskôr v 8 roku skladovania núdzových zásob.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladaná hodnota zákazky vyjadruje celkovú predkladanú hodnotu zmluvy zohľadňujúcu možné uplatnenie opcie a odhadovanú priemernú infláciu (tj. predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyjadrená ako odhadovaná hodnota kontraktu v trvaní 15 rokov). S cieľom eliminácie nepochopenia určenia predpokladanej hodnoty zákazky a na podporu hospodárskej súťaže, Agentúra pre presnejšie vyjadrenie hodnoty základnej dĺžky Zmluvy, ktorá môže byť signifikantná pre potencionálnych uchádzačov, v súťažných podkladoch uviedla vyjadrenie PHZ aj v trvaní základnej dĺžky zmluvy (10 rokov od začiatku skladovania núdzových zásob).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Motorová nafta 25 000m3
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63121000-3
09134100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavať núdzové zásoby ropných výrobkov motorová nafta v max. objeme 25.000 m3, podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a jej prílohách v uvedených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákon č. 218/2013 Z.z.

Agentúra si dovoľuje zdôrazniť, že v zmysle bodu 5.8. Zmluvy je oprávnená kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy (aj opakovane) znížiť skladovaný objem zásob daného druhu ropných, najviac však o 15 % z maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov výrobkov. V súvislosti so znížením skladovaného množstva zásob daného druhu ropných výrobkov nebude mať budúci uznaný skladovateľ nárok na úhradu žiadnych nákladov, ani žiadnej inej kompenzácie. V prípade, ak Agentúra pristúpi k zníženiu objemu skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov, je následne oprávnená objem skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov kedykoľvek navýšiť (aj opakovane) až do výšky maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. Podrobné podmienky sú ďalej upravené v príslušných ustanoveniach Zmluvy. Agentúra osobitne zdôrazňuje, že je oprávnená znížiť objem ropných výrobkov v zmysle vyššie uvedeného aj vo vzťahu k prvému naskladneniu ropných výrobkov, resp. už k prvému dňu obdobia začiatku poskytovania služby.

Predpokladaný dátum naskladnenia núdzových zásob je 3Q 2025.
Začiatok poskytovania služby skladovania núdzových zásob v príslušnom množstve podľa príslušnej Zmluvy o udržiavaní zásob RV nastane:
- v prípade, ak zmluva pre danú časť bude uzatvorená viac ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je začiatkom poskytovania služby 1. deň naskladnenia zásob v stanovenom období zodpovedajúcom príslušnej časti predmetu zákazky (tzn. Agentúra začne naskladňovať príslušné zásoby RV v období uvedenom v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky), alebo
- v prípade, ak je zmluva pre niektorú časť zákazky uzatvorená v čase kratšom ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti 913. deň od podpisu zmluvy (tj. uchádzač má k dispozícií 913 dní na zabezpečenie prevádzkyschopnosti skladovacích zariadení od uzatvorenia zmluvy). V prípade, ak úspešný uchádzač (uznaný skladovateľ) zabezpečí prevádzkyschopnosť skladovacích zariadení tak, že bude technicky schopný naskladňovať príslušné zásoby RV v požadovanom objeme skôr ako 913. deň od uzatvorenia zmluvy, je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať o tejto skutočnosti Agentúru a uviesť príslušný iný (skorší) deň, od ktorého bude pripravený na začatie skladovania Zásob RV; pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že uznaný skladovateľ nie je oprávnený určiť ako 1. deň obdobia začiatku skladovania deň skorší ako vyplýva z tabuľky v dokumente Opis predmetu zákazky. Agentúra bude v takom prípade plánovať naskladnenie zásob RV v období zodpovedajúcom časovému intervalu uvedenému v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky, počítanému odo dňa v zmysle oznámenia uznaného skladovateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 831 325,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Agentúra má právo predĺžiť trvania zmluvy o ďalších 5 rokov (opčné plnenie). Uplatnenie opcie bude uznanému skladovateľovi oznámené najneskôr v 8 roku skladovania núdzových zásob.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladaná hodnota zákazky vyjadruje celkovú predkladanú hodnotu zmluvy zohľadňujúcu možné uplatnenie opcie a odhadovanú priemernú infláciu (tj. predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyjadrená ako odhadovaná hodnota kontraktu v trvaní 15 rokov). S cieľom eliminácie nepochopenia určenia predpokladanej hodnoty zákazky a na podporu hospodárskej súťaže, Agentúra pre presnejšie vyjadrenie hodnoty základnej dĺžky Zmluvy, ktorá môže byť signifikantná pre potencionálnych uchádzačov, v súťažných podkladoch uviedla vyjadrenie PHZ aj v trvaní základnej dĺžky zmluvy (10 rokov od začiatku skladovania núdzových zásob).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Motorová nafta 176 000m3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63121000-3
09134100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
Agentúra stanovila osobitné požiadavky na diverzifikovanie skladovacích zariadení - viac informácií je v Opise predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavať núdzové zásoby ropných výrobkov motorová nafta v max. objeme 176.000 m3, podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a jej prílohách v uvedených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákon č. 218/2013 Z.z..
Agentúra si dovoľuje zdôrazniť, že v zmysle bodu 5.8. Zmluvy je oprávnená kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy (aj opakovane) znížiť skladovaný objem zásob daného druhu ropných výrobkov, najviac však o 15 % z maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. V súvislosti so znížením skladovaného množstva zásob daného druhu ropných výrobkov nebude mať budúci uznaný skladovateľ nárok na úhradu žiadnych nákladov, ani žiadnej inej kompenzácie. V prípade, ak Agentúra pristúpi k zníženiu objemu skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov, je následne oprávnená objem skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov kedykoľvek navýšiť (aj opakovane) až do výšky maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. Podrobné podmienky sú ďalej upravené v príslušných ustanoveniach Zmluvy. Agentúra osobitne zdôrazňuje, že je oprávnená znížiť objem ropných výrobkov v zmysle vyššie uvedeného aj vo vzťahu k prvému naskladneniu ropných výrobkov, resp. už k prvému dňu obdobia začiatku poskytovania služby.

Predpokladaný dátum naskladnenia núdzových zásob je 1Q 2025.
Začiatok poskytovania služby skladovania núdzových zásob v príslušnom množstve podľa príslušnej Zmluvy o udržiavaní zásob RV nastane:
- v prípade, ak zmluva pre danú časť bude uzatvorená viac ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je začiatkom poskytovania služby 1. deň naskladnenia zásob v stanovenom období zodpovedajúcom príslušnej časti predmetu zákazky (tzn. Agentúra začne naskladňovať príslušné zásoby RV v období uvedenom v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky), alebo
- v prípade, ak je zmluva pre niektorú časť zákazky uzatvorená v čase kratšom ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti 913. deň od podpisu zmluvy (tj. uchádzač má k dispozícií 913 dní na zabezpečenie prevádzkyschopnosti skladovacích zariadení od uzatvorenia zmluvy). V prípade, ak úspešný uchádzač (uznaný skladovateľ) zabezpečí prevádzkyschopnosť skladovacích zariadení tak, že bude technicky schopný naskladňovať príslušné zásoby RV v požadovanom objeme skôr ako 913. deň od uzatvorenia zmluvy, je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať o tejto skutočnosti Agentúru a uviesť príslušný iný (skorší) deň, od ktorého bude pripravený na začatie skladovania Zásob RV; pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že uznaný skladovateľ nie je oprávnený určiť ako 1. deň obdobia začiatku skladovania deň skorší ako vyplýva z tabuľky v dokumente Opis predmetu zákazky. Agentúra bude v takom prípade plánovať naskladnenie zásob RV v období zodpovedajúcom časovému intervalu uvedenému v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky, počítanému odo dňa v zmysle oznámenia uznaného skladovateľa.

Agentúra stanovila osobitné požiadavky na umiestnenie skladovacích zariadení, najmä z dôvodu bezpečnosti a reflektujúc veľkosť objemu týchto núdzových zásob. V zmysle príslušného ustanovenia Zmluvy je preto skladovateľ povinný zabezpečiť ich skladovanie v samostatných nádržiach v Termináloch rozmiestnených v rámci územia Slovenskej republiky tak, aby boli skladované ropné výrobky rozmiestnené v aspoň 3 rozdielnych lokalitách nachádzajúcich sa v navzájom nesusediacich okresoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
146 652 533,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Agentúra má právo predĺžiť trvania zmluvy o ďalších 5 rokov (opčné plnenie). Uplatnenie opcie bude uznanému skladovateľovi oznámené najneskôr v 8 roku skladovania núdzových zásob.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladaná hodnota zákazky vyjadruje celkovú predkladanú hodnotu zmluvy zohľadňujúcu možné uplatnenie opcie a odhadovanú priemernú infláciu (tj. predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyjadrená ako odhadovaná hodnota kontraktu v trvaní 15 rokov). S cieľom eliminácie nepochopenia určenia predpokladanej hodnoty zákazky a na podporu hospodárskej súťaže, Agentúra pre presnejšie vyjadrenie hodnoty základnej dĺžky Zmluvy, ktorá môže byť signifikantná pre potencionálnych uchádzačov, v súťažných podkladoch uviedla vyjadrenie PHZ aj v trvaní základnej dĺžky zmluvy (10 rokov od začiatku skladovania núdzových zásob).
Časť: 4
II.2.1) Názov
Benzín automobilový 133 000m3
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63121000-3
09132000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
Agentúra stanovila osobitné požiadavky na diverzifikovanie skladovacích zariadení - viac informácií je v Opise predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavať núdzové zásoby ropných výrobkov Benzín automobilový v max. objeme 133.000 m3, podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a jej prílohách v uvedených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákon č. 218/2013 Z.z..

Agentúra si dovoľuje zdôrazniť, že v zmysle bodu 5.8. Zmluvy je oprávnená kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy (aj opakovane) znížiť skladovaný objem zásob daného druhu ropných výrobkov, najviac však o 15 % z maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. V súvislosti so znížením skladovaného množstva zásob daného druhu ropných výrobkov nebude mať budúci uznaný skladovateľ nárok na úhradu žiadnych nákladov, ani žiadnej inej kompenzácie. V prípade, ak Agentúra pristúpi k zníženiu objemu skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov, je následne oprávnená objem skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov kedykoľvek navýšiť (aj opakovane) až do výšky maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. Podrobné podmienky sú ďalej upravené v príslušných ustanoveniach Zmluvy. Agentúra osobitne zdôrazňuje, že je oprávnená znížiť objem ropných výrobkov v zmysle vyššie uvedeného aj vo vzťahu k prvému naskladneniu ropných výrobkov, resp. už k prvému dňu obdobia začiatku poskytovania služby.

Predpokladaný dátum naskladnenia núdzových zásob je 1Q 2025.
Začiatok poskytovania služby skladovania núdzových zásob v príslušnom množstve podľa príslušnej Zmluvy o udržiavaní zásob RV nastane:
- v prípade, ak zmluva pre danú časť bude uzatvorená viac ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je začiatkom poskytovania služby 1. deň naskladnenia zásob v stanovenom období zodpovedajúcom príslušnej časti predmetu zákazky (tzn. Agentúra začne naskladňovať príslušné zásoby RV v období uvedenom v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky), alebo
- v prípade, ak je zmluva pre niektorú časť zákazky uzatvorená v čase kratšom ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti 913. deň od podpisu zmluvy (tj. uchádzač má k dispozícií 913 dní na zabezpečenie prevádzkyschopnosti skladovacích zariadení od uzatvorenia zmluvy). V prípade, ak úspešný uchádzač (uznaný skladovateľ) zabezpečí prevádzkyschopnosť skladovacích zariadení tak, že bude technicky schopný naskladňovať príslušné zásoby RV v požadovanom objeme skôr ako 913. deň od uzatvorenia zmluvy, je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať o tejto skutočnosti Agentúru a uviesť príslušný iný (skorší) deň, od ktorého bude pripravený na začatie skladovania Zásob RV; pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že uznaný skladovateľ nie je oprávnený určiť ako 1. deň obdobia začiatku skladovania deň skorší ako vyplýva z tabuľky v dokumente Opis predmetu zákazky. Agentúra bude v takom prípade plánovať naskladnenie zásob RV v období zodpovedajúcom časovému intervalu uvedenému v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky, počítanému odo dňa v zmysle oznámenia uznaného skladovateľa.

Agentúra stanovila osobitné požiadavky na umiestnenie skladovacích zariadení, najmä z dôvodu bezpečnosti a reflektujúc veľkosť objemu týchto núdzových zásob. V zmysle príslušného ustanovenia Zmluvy je preto skladovateľ povinný zabezpečiť ich skladovanie v samostatných nádržiach v Termináloch rozmiestnených v rámci územia Slovenskej republiky tak, aby boli skladované ropné výrobky rozmiestnené v aspoň 3 rozdielnych lokalitách nachádzajúcich sa v navzájom nesusediacich okresoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
110 822 653,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Agentúra má právo predĺžiť trvania zmluvy o ďalších 5 rokov (opčné plnenie). Uplatnenie opcie bude uznanému skladovateľovi oznámené najneskôr v 8 roku skladovania núdzových zásob.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladaná hodnota zákazky vyjadruje celkovú predkladanú hodnotu zmluvy zohľadňujúcu možné uplatnenie opcie a odhadovanú priemernú infláciu (tj. predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyjadrená ako odhadovaná hodnota kontraktu v trvaní 15 rokov). S cieľom eliminácie nepochopenia určenia predpokladanej hodnoty zákazky a na podporu hospodárskej súťaže, Agentúra pre presnejšie vyjadrenie hodnoty základnej dĺžky Zmluvy, ktorá môže byť signifikantná pre potencionálnych uchádzačov, v súťažných podkladoch uviedla vyjadrenie PHZ aj v trvaní základnej dĺžky zmluvy (10 rokov od začiatku skladovania núdzových zásob).
Časť: 5
II.2.1) Názov
Petrolej letecký 14 000m3
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
63121000-3
09242100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavať núdzové zásoby ropných výrobkov Petrolej letecký v objeme 14 000 m3, podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a jej prílohách v uvedených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o udržiavaní núdzových zásob ropných výrobkov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákon č. 218/2013 Z.z..

Agentúra si dovoľuje zdôrazniť, že v zmysle bodu 5.8. Zmluvy je oprávnená kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy (aj opakovane) znížiť skladovaný objem zásob daného druhu ropných výrobkov, najviac však o 15 % z maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. V súvislosti so znížením skladovaného množstva zásob daného druhu ropných výrobkov nebude mať budúci uznaný skladovateľ nárok na úhradu žiadnych nákladov, ani žiadnej inej kompenzácie. V prípade, ak Agentúra pristúpi k zníženiu objemu skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov, je následne oprávnená objem skladovaných zásob daného druhu ropných výrobkov kedykoľvek navýšiť (aj opakovane) až do výšky maximálneho zazmluvneného objemu zásob daného druhu ropných výrobkov. Podrobné podmienky sú ďalej upravené v príslušných ustanoveniach Zmluvy. Agentúra osobitne zdôrazňuje, že je oprávnená znížiť objem ropných výrobkov v zmysle vyššie uvedeného aj vo vzťahu k prvému naskladneniu ropných výrobkov, resp. už k prvému dňu obdobia začiatku poskytovania služby.

Predpokladaný dátum naskladnenia núdzových zásob je 1Q 2025.
Začiatok poskytovania služby skladovania núdzových zásob v príslušnom množstve podľa príslušnej Zmluvy o udržiavaní zásob RV nastane:
- v prípade, ak zmluva pre danú časť bude uzatvorená viac ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je začiatkom poskytovania služby 1. deň naskladnenia zásob v stanovenom období zodpovedajúcom príslušnej časti predmetu zákazky (tzn. Agentúra začne naskladňovať príslušné zásoby RV v období uvedenom v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky), alebo
- v prípade, ak je zmluva pre niektorú časť zákazky uzatvorená v čase kratšom ako 913 dní pred 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti, potom je 1. dňom obdobia začiatku poskytovania služby zodpovedajúcemu danej časti 913. deň od podpisu zmluvy (tj. uchádzač má k dispozícií 913 dní na zabezpečenie prevádzkyschopnosti skladovacích zariadení od uzatvorenia zmluvy). V prípade, ak úspešný uchádzač (uznaný skladovateľ) zabezpečí prevádzkyschopnosť skladovacích zariadení tak, že bude technicky schopný naskladňovať príslušné zásoby RV v požadovanom objeme skôr ako 913. deň od uzatvorenia zmluvy, je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať o tejto skutočnosti Agentúru a uviesť príslušný iný (skorší) deň, od ktorého bude pripravený na začatie skladovania Zásob RV; pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že uznaný skladovateľ nie je oprávnený určiť ako 1. deň obdobia začiatku skladovania deň skorší ako vyplýva z tabuľky v dokumente Opis predmetu zákazky. Agentúra bude v takom prípade plánovať naskladnenie zásob RV v období zodpovedajúcom časovému intervalu uvedenému v tabuľke v dokumente Opis predmetu zákazky, počítanému odo dňa v zmysle oznámenia uznaného skladovateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 665 542,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Agentúra má právo predĺžiť trvania zmluvy o ďalších 5 rokov (opčné plnenie). Uplatnenie opcie bude uznanému skladovateľovi oznámené najneskôr v 8 roku skladovania núdzových zásob.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predkladaná hodnota zákazky vyjadruje celkovú predkladanú hodnotu zmluvy zohľadňujúcu možné uplatnenie opcie a odhadovanú priemernú infláciu (tj. predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyjadrená ako odhadovaná hodnota kontraktu v trvaní 15 rokov). S cieľom eliminácie nepochopenia určenia predpokladanej hodnoty zákazky a na podporu hospodárskej súťaže, Agentúra pre presnejšie vyjadrenie hodnoty základnej dĺžky Zmluvy, ktorá môže byť signifikantná pre potencionálnych uchádzačov, v súťažných podkladoch uviedla vyjadrenie PHZ aj v trvaní základnej dĺžky zmluvy (10 rokov od začiatku skladovania núdzových zásob).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

Podrobné informácie o spôsobe preukázania tejto podmienky účasti sú uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Všetky pravidlá výberu úspešného uchádzača vo vzťahu ku každej časti sú uvedené v Súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Agentúra vyžaduje zábezpeku ponuky podľa § 46 ZOVO v nasledujúcich hodnotách:
- ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1 je povinný zložiť zábezpeku vo výške: 79.000 EUR
- ak uchádzač predkladá ponuku na časť 2 je povinný zložiť zábezpeku vo výške: 30.000 EUR
- ak uchádzač predkladá ponuku na časť 3 je povinný zložiť zábezpeku vo výške: 213.000 EUR
- ak uchádzač predkladá ponuku na časť 4 je povinný zložiť zábezpeku vo výške: 161.000 EUR
- ak uchádzač predkladá ponuku na časť 5 je povinný zložiť zábezpeku vo výške: 17.000 EUR

Informácie o spôsoboch zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Plnenie zmluvy bude financované z vlastných prostriedkov Agentúry. Splatnosť faktúr je 30 dní, pričom nárok na fakturáciu vzniká až začiatkom skladovania núdzových zásob v priebehu roka 2025 (v závislosti od časti predmetu zákazky).
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, Agentúra bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby všetci členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, (napr. § 829 Občianskeho zákonníka), tak aby jednotliví členovia skupiny ručili za plnenie záväzkov Agentúre spoločne a nerozdielne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky poskytovania služby skladovania a udržiavania núdzových zásob sú uvedené v príslušnej zmluve o uskladňovaní a udržiavaní núdzových zásob pre danú časť predmetu zákazky.
Agentúra okrem požiadavky na diverzifikovanie umiestnenia skladovacích zariadení vo vzťahu k časti 3 a 4 nemá osobitné požiadavky na plnenie zmluvy, ktoré by sa vymykali štandardom trhu s minerálnymi olejmi.

Podľa bodu 3.1.46 Zmluvy bude uznaný skladovateľ povinný dodržiavať opatrenia týkajúce sa zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca, ktoré predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Aplikovanie požiadaviek na zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca zároveň predstavuje aplikovanie spoločensky zodpovedných aspektov vo verejnom obstarávaní, konkrétne sociálne aspektu (vo vzťahu k ochrane nárokov subdodávateľov a bezpečnosti pracovníkov na stavbách sklad. zariadení) a envir. aspektu (vo vzťahu k preukázaniu pôvodu ropného výrobku a ocele).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 087-225165
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.02.2022 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle Agentúry.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Agentúra umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie týkajúce sa identifikácie tejto osoby sú uvedené v príslušnej kapitole súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Agentúra bude ponuky vyhodnocovať tzv. superreverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta tzn. komisia najprv zoradí ponuky podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk a následne len u uchádzača predbežne umiestneného na 1. mieste bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

2.Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

3. Agentúra s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizovala predbežné trhové konzultácie. Súhrnný zápis z predbežných trhových konzultácií je zverejnený tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12066/summary
Informácie zistené predbežnými trhovými konzultáciami Agentúra zobrala na vedomie najmä pri koncipovaní zmluvných podmienok (vrátane typov a rozsahu príloh). Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt, nakoľko žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese verejného obstarávania mohla nejako zvýhodniť. Zároveň boli prípravné trhové konzultácie realizované s každým subjektom, ktorý o to prejavil záujem.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči Agentúre, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Agentúra NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

6. Agentúra bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

7. Agentúra využíva svoje právo podľa § 56 ods. 12 a predlžuje lehotu na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy na 20 pracovných dní. Tzn. úspešný uchádzač bude mať po vyzvaní na poskytnutie súčinnosti 20 pracovných dní, by si splnil všetky povinnosti súvisiace s okamihom uzatvorenia zmluvy, ktoré vyplývajú zo súťažných pokladov, samotnej zmluvy o udržiavaní zásob a zákona o registri partnerov verejného sektora.

8. Aplikovaním požiadaviek na zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca vo vzťahu ku kľúčovým činnostiam subdodávateľov (napr. bezpečnosť robotníkov pri výstavbe / rekonštrukcii zariadení, požiadavky na pôvod ocele, požiadavky na zohľadnenie skúsenosti kľúčových osôb konštruktérov) Agentúra aplikovala zodpovedný aspekt vo verejnom obstarávaní, a to ako z pohľadu sociálnych faktorov, tak aj z pohľadu environmentálnych faktorov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.11.2021