Skatepark – areál Lokomotíva, Trnava

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
69.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.11.2021
  Dátum zverejnenia:
01.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Kristína Ščepková
Telefón: +421 333236352
Email: kristina.scepkova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Skatepark – areál Lokomotíva, Trnava
Referenčné číslo: 3250/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
43325000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Výroba, dovoz a montáž dreveného skateparku (konštrukcia kovového skeletu v kombinácii s drevenými jazdnými plochami) podľa návrhu úspešného uchádzača na vyhradený priestor v meste Trnava - ihrisko s rozmerom cca 25mx40m, areál ŠK Lokomotíva Trnava, ul. J. Slottu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.11.2021