Kuchynské vybavenie v rámci projektu Modrené vzdelávanie pre prax.

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.597,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.11.2021
  Dátum zverejnenia:
25.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kuchynské vybavenie v rámci projektu Modrené vzdelávanie pre prax.
Referenčné číslo: 09398/2021/ODDVO (2)
II.1.2) Hlavný kód CPV
39314000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru - konkrétne kuchynského vybavenia v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre prax, t.j. temperovací stroj na čokoládu a elektrický sporák. Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Výzvy - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 597,62 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ), Prioritná os: Vzdelávanie, Investičná priorita: 1.2
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.12.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2021