Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Nesvadoc

  Zadávateľ:
Mesto Nesvady
  Predpokladaná hodnota:
844.475,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.12.2021 08:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nesvady
IČO: 00306606
Obchodná 23, 94651 Nesvady
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Mráz
Telefón: +421 905186719
Email: efektivne.obstaravanie@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nesvady.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Nesvadoc
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU. V rámci zákazky budú zrealizované nasledovné stavebné práce:
zateplenie obvodového plášťa,
výmena otvorových konštrukcií,
Obnova a zateplenie striech
rekonštrukcia a zateplenie podláh miestností na 1.NP,
zateplenie stropov suterénu,
Debarierizácia a ostatné stavebné úpravy,
Rekonštrukcia elektroinštalácie,
Rekonštrukcia ústredného vykurovania,
Rekonštrukcia vzduchotechniky.
Podrobné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
844 475,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU. V rámci zákazky budú zrealizované nasledovné stavebné práce:
zateplenie obvodového plášťa,
výmena otvorových konštrukcií,
Obnova a zateplenie striech
rekonštrukcia a zateplenie podláh miestností na 1.NP,
zateplenie stropov suterénu,
Debarierizácia a ostatné stavebné úpravy,
Rekonštrukcia elektroinštalácie,
Rekonštrukcia ústredného vykurovania,
Rekonštrukcia vzduchotechniky.
Podrobné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
844 475,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk, predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2021 09:00
Miesto: Mestský úrad Nesvady, Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 112 ods. 6
druhá veta (t. j. tzv. "super reverzná súťaž") zákona o verejnom obstarávaní.
Výber úspešného uchádzača bude vykonávať prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO.
Osoba podľa § 8 vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 15 000,00 EUR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.11.2021