Servis elektrických zariadení - Elektrická inštalácia umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov 230V/400V

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
6.066,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sctsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis elektrických zariadení - Elektrická inštalácia umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov 230V/400V
Referenčné číslo: SC/2021/1836
II.1.2) Hlavný kód CPV
50532000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude riešenie umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov 230/400V v priestoroch SO Sklad olejov a mazadiel. Bližšia špecifikácia a potrebné údaje sú uvedené v súťažných podkladov v časti dokumenty.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 066,32 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2021