Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šimek
Telefón: +421 220292247
Email: simek.michal@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Referenčné číslo: 535/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
50220000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 100 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 1 - OR Trnava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34632200-8
34990000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmet zákazky bude vykonávaný na pracovisku úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude preberať a odovzdávať výmenné diely zabezpečovacích na pracoviskách obstarávateľa uvedených v SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.

Výmenné diely zabezpečovacích zariadení sú typizované prvky, ktoré je možné zo zabezpečovacích zariadení vybrať a nahradiť rovnakými prvkami schopnými okamžitej prevádzky bez nutnosti ďalšieho nastavovania.

Premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení obstarávateľ delí na plánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení vykonávané na základe harmonogramu premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení a neplánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, ktorých potreba vykonania vznikla z dôvodu porúch, nehôd a iných poškodení.

V rámci premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať rozobratie dielu, kontrolu opotrebenia (dielu ako celku, resp. jeho jednotlivých častí), očistenie dielu, nastavenie, premeranie, vyhotovenie meracieho protokolu, označenie kontrolným štítkom, zloženie a označenie ochrannými pečaťami alebo plombami na drôte.

V prípade, ak sa počas premerania a kontroly výmenného dielu zabezpečovacích zariadení zistí potreba jeho opravy, úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať opravu výmenného dielu zabezpečovacích zariadení v takom rozsahu, aby bol výmenný diel zabezpečovacích zariadení spôsobilý na jeho riadne užívanie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
315 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.2.6) Odhadovaná hodnota: celková predpokladaná hodnota zákazky (časti): 315.000,00 EUR bez DPH, ktorá je pevne stanoveným maximálnym finančným limitom rámcovej zmluvy.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy pevne stanoveného vo výške 315.000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 2 - OR Žilina
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34632200-8
34990000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmet zákazky bude vykonávaný na pracovisku úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude preberať a odovzdávať výmenné diely zabezpečovacích na pracoviskách obstarávateľa uvedených v SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.

Výmenné diely zabezpečovacích zariadení sú typizované prvky, ktoré je možné zo zabezpečovacích zariadení vybrať a nahradiť rovnakými prvkami schopnými okamžitej prevádzky bez nutnosti ďalšieho nastavovania.

Premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení obstarávateľ delí na plánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení vykonávané na základe harmonogramu premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení a neplánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, ktorých potreba vykonania vznikla z dôvodu porúch, nehôd a iných poškodení.

V rámci premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať rozobratie dielu, kontrolu opotrebenia (dielu ako celku, resp. jeho jednotlivých častí), očistenie dielu, nastavenie, premeranie, vyhotovenie meracieho protokolu, označenie kontrolným štítkom, zloženie a označenie ochrannými pečaťami alebo plombami na drôte.

V prípade, ak sa počas premerania a kontroly výmenného dielu zabezpečovacích zariadení zistí potreba jeho opravy, úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať opravu výmenného dielu zabezpečovacích zariadení v takom rozsahu, aby bol výmenný diel zabezpečovacích zariadení spôsobilý na jeho riadne užívanie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.2.6) Odhadovaná hodnota: celková predpokladaná hodnota zákazky (časti): 170.000,00 EUR bez DPH, ktorá je pevne stanoveným maximálnym finančným limitom rámcovej zmluvy.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy pevne stanoveného vo výške 170.000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 3 - OR Zvolen
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34632200-8
34990000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmet zákazky bude vykonávaný na pracovisku úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude preberať a odovzdávať výmenné diely zabezpečovacích na pracoviskách obstarávateľa uvedených v SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.

Výmenné diely zabezpečovacích zariadení sú typizované prvky, ktoré je možné zo zabezpečovacích zariadení vybrať a nahradiť rovnakými prvkami schopnými okamžitej prevádzky bez nutnosti ďalšieho nastavovania.

Premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení obstarávateľ delí na plánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení vykonávané na základe harmonogramu premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení a neplánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, ktorých potreba vykonania vznikla z dôvodu porúch, nehôd a iných poškodení.

V rámci premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať rozobratie dielu, kontrolu opotrebenia (dielu ako celku, resp. jeho jednotlivých častí), očistenie dielu, nastavenie, premeranie, vyhotovenie meracieho protokolu, označenie kontrolným štítkom, zloženie a označenie ochrannými pečaťami alebo plombami na drôte.

V prípade, ak sa počas premerania a kontroly výmenného dielu zabezpečovacích zariadení zistí potreba jeho opravy, úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať opravu výmenného dielu zabezpečovacích zariadení v takom rozsahu, aby bol výmenný diel zabezpečovacích zariadení spôsobilý na jeho riadne užívanie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
245 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.2.6) Odhadovaná hodnota: celková predpokladaná hodnota zákazky (časti): 245.000,00 EUR bez DPH, ktorá je pevne stanoveným maximálnym finančným limitom rámcovej zmluvy.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy pevne stanoveného vo výške 245.000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 4 - OR Košice
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34632200-8
34990000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmet zákazky bude vykonávaný na pracovisku úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude preberať a odovzdávať výmenné diely zabezpečovacích na pracoviskách obstarávateľa uvedených v SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa.

Výmenné diely zabezpečovacích zariadení sú typizované prvky, ktoré je možné zo zabezpečovacích zariadení vybrať a nahradiť rovnakými prvkami schopnými okamžitej prevádzky bez nutnosti ďalšieho nastavovania.

Premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení obstarávateľ delí na plánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení vykonávané na základe harmonogramu premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení a neplánované premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, ktorých potreba vykonania vznikla z dôvodu porúch, nehôd a iných poškodení.

V rámci premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonať rozobratie dielu, kontrolu opotrebenia (dielu ako celku, resp. jeho jednotlivých častí), očistenie dielu, nastavenie, premeranie, vyhotovenie meracieho protokolu, označenie kontrolným štítkom, zloženie a označenie ochrannými pečaťami alebo plombami na drôte.

V prípade, ak sa počas premerania a kontroly výmenného dielu zabezpečovacích zariadení zistí potreba jeho opravy, úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonať opravu výmenného dielu zabezpečovacích zariadení v takom rozsahu, aby bol výmenný diel zabezpečovacích zariadení spôsobilý na jeho riadne užívanie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
370 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.2.6) Odhadovaná hodnota: celková predpokladaná hodnota zákazky (časti): 370.000,00 EUR bez DPH, ktorá je pevne stanoveným maximálnym finančným limitom rámcovej zmluvy.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, pričom účinnosť rámcovej zmluvy nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy pevne stanoveného vo výške 370.000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o verejnom obstarávaní" alebo ako "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnej súťaži:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje vykonávanie činností montáže, opravy, údržby, rekonštrukcie, revízie, skúšok a overovania spôsobilosti oznamovacích a zabezpečovacích zariadení železničnej infraštruktúry, a/alebo ich jednotlivých prvkov.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter poskytovaných služieb (poskytované služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
c) cena poskytnutých služieb v EUR bez DPH,
d) doba poskytovania služieb,
e) meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade poskytovania služieb v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny poskytnutých služieb v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač poskytoval služby ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem služieb poskytovaných ním samotným.

Obstarávateľ stanovil finančný objem poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:
(i) Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 1 - OR Trnava: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 100.000,00 EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc EUR bez DPH);
(ii) Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 2 - OR Žilina: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 100.000,00 EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc EUR bez DPH);
(iii) Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 3 - OR Zvolen: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 100.000,00 EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc EUR bez DPH);
(iv) Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení - Časť 4 - OR Košice: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 100.000,00 EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc EUR bez DPH).
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1 - OR Trnava: 7.000,00 EUR
Časť 2 - OR Trnava: 4.000,00 EUR
Časť 3 - OR Trnava: 6.000,00 EUR
Časť 4 - OR Trnava: 9.000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v SP.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej zmluve a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Požiadavky na obsah zmluvy sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.01.2022 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky: s ohľadom na obmedzený počet znakov, identifikácia dokladov, ktoré požaduje obstarávateľ predložiť za účelom preukázania naplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky, je uvedená v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435424). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2021