Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
4.326.170,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
Telefón: +421 910813539
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Hlavná adresa(URL): http://www.sazp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
Telefón: +421 910813539
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.sazp.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry
Referenčné číslo: 019522/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
03452000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach na území Slovenskej republiky (ďalej len predmet zákazky).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 326 170,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03451300-9
77211600-8
77300000-3
45112000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obce na území Slovenskej republiky. Presné miesta dodania (konkrétne obce) budú identifikované v čiastkových objednávkach.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach na území Slovenskej republiky (ďalej len "predmet zákazky").

2. Obstarávanie predmetu zákazky je realizované v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce (ďalej len "Projekt"), ktorý je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci špecifického cieľa 1.3.1. Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000, a Investičnej priority 3 Prioritnej osi 1.

3. Verejný obstarávateľ má postavenie prijímateľa národného projektu, v rámci ktorého bude podpora poskytovaná ďalším subjektom ako konečným užívateľom príspevku, t. j. osobám, ktorým Slovenská agentúra životného prostredia poskytuje podporu z NFP za určených podmienok a v súlade so Zmluvou o poskytnutí podpory formou dodávky a výsadby stromov na základe schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory na realizáciu Národného projektu Zelené obce (ďalej len "obce").

4. Predmet zákazky pozostáva z dodania drevín bližšie špecifikovaných v Prílohe č. B.1 Zoznam drevín súťažných podkladov a súvisiacich služieb bližšie popísaných v Časti B. Opis predmetu zákazky a v Časti E. Obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 326 170,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010N330
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky má byť zo 100 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len "Poskytovateľ NFP") pre projekt "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce Slovenska (NFP310010N330) (ďalej len Projekt) v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZVO").

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.12.2021 11:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 50 000,-EUR (slovom: päťdesiattisíc euro). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.6 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

7. K bodu II.2.7) Oznámenia verejný obstarávateľ dopĺňa, že: Zmluva bude uzatvorená do konca realizácie Projektu, t. j. do 31.12.2023. Predmet plnenia bude dodávaný počas vegetačných období (jarné od 20. februára do 15. apríla a jesenné od 20. októbra do 10. decembra) a na základe objednávok verejného obstarávateľa. Bližšie informácie o mieste a lehote dodania sú uvedené v Prílohe č. B.1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. E.1 Návrh zmluvy súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.11.2021