ACCORD – Rekonštrukcia laboratórií

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
4.245.835,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Telefón: +421 918660990
Email: sutaz@tenderpro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045
Hlavná adresa(URL): www.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ACCORD – Rekonštrukcia laboratórií
Referenčné číslo: SP10JP/2021/RUK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214610-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Rekonštrukčné práce laboratórií sa budú realizovať na fakultách PRIF UK a FMFI UK v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii jednotlivých laboratórií, vrátane projekčných služieb v súlade so zmluvnými pravidlami Žltej knihy FIDIC systémom naplánuj a postav. Súčasťou predmetu zákazky je realizácia obnovy interiéru jednotlivých laboratórií (o.i. výmena podláh, osvetlenia, rozvodov, vyspravenie stien a stropov) ako aj dodávka laboratórneho zariadenia (laboratórne odsávacie boxy, laboratórne stoly, bezpečnostné skrine a ostatný zabudovaný laboratórny nábytok). Rozsah a minimálna technická a kvalitatívna úroveň rekonštrukcií jednotlivých laboratórií sú definované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Dodávateľ stavebných prác v súlade so zmluvnými pravidlami Žltej knihy FIDIC dodá dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 245 835,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
a)PRIFUK v BA, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
b)FMFI UK v BA, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,
c)Katedra botaniky PRIF UK, Revova 39, 81102 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukčné práce laboratórií sa budú realizovať na fakultách PRIF UK a FMFI UK v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii jednotlivých laboratórií, vrátane projekčných služieb v súlade so zmluvnými pravidlami Žltej knihy FIDIC systémom naplánuj a postav. Súčasťou predmetu zákazky je realizácia obnovy interiéru jednotlivých laboratórií (o.i. výmena podláh, osvetlenia, rozvodov, vyspravenie stien a stropov) ako aj dodávka laboratórneho zariadenia (laboratórne odsávacie boxy, laboratórne stoly, bezpečnostné skrine a ostatný zabudovaný laboratórny nábytok). Rozsah a minimálna technická a kvalitatívna úroveň rekonštrukcií jednotlivých laboratórií sú definované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Dodávateľ stavebných prác v súlade so zmluvnými pravidlami Žltej knihy FIDIC dodá dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313020X329
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (JED - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 13:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme ERANET.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET sa zaregistruje do systému na adrese tenderpro.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme ERANET.
Registrovaný uchádzač sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii.
Po prihlásení do systému má uchádzač po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme ERANET cez komunikačné rozhranie v zmysle súťažných podkladov.
Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne overených kópii.
3. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 ZVO.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo aj neprijať ponuku úspešného uchádzača v prípade, že financovanie tejto zákazky nebude schválené riadiacim organom.
6. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 147 500,00 EUR. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
9. Verejný obstarávateľ dôrazne odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, a to za účelom spracovania architektonického návrhu vrátanie kótovania jednotlivých laboratórií s efektívnym a logickým usporiadaním laboratórneho nábytku a odsávacích boxov, so zohľadnením osobitého charakteru pracovných a výskumných činoostí príslušných laboratórií. Uchádzač sa tak môže lepšie oboznámiť s charakterom činností v laboratóriách a získať prehľad o pracovných postupoch v jednotlivých laboratóriách. Vzhľadom na vek budovy, verejný obstarávateľ nedisponuje technickými výkresmi ktoré by mohli byť záväzným podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Je preto potrebné aby si zameranie v potrebnom rozsahu realizoval uchádzač. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie prác idú na ťarchu záujemcu. Po vykonaní úvodnej obhliadky, verejný obstarávateľ na základe žiadosti uchádzača, mu sprístupní všetky laboratóriá za účelom zamerania a to na 3 pracovné dni.
10. Úvodná obhliadka miesta stavby sa uskutoční v termínoch:
30.11.2021 o 10:00 hod s miestom stretnutia vo vestibule Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Mlynskej doline
a
07.12.2021 o 10:00 hod s miestom stretnutia vo vestibule Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Mlynskej doline
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.11.2021