Servis a opravy lodných motorov

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
69.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.11.2021
  Dátum zverejnenia:
24.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
IČO: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1, písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis a opravy lodných motorov
Referenčné číslo: AOMVAS-2-102/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
50241000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vykonanie opráv, údržby a príprava motorov MERCURY, SUZUKY, TOHATSU, VOLVO a YAMAHA na sezónnu prevádzku, ktoré sú nainštalované na člnoch.
Celkový počet motorov (člnov):
Prívesných - Mercury .....3 ks
Suzuky ......1 ks
Tohatsu .....7 ks
Yamaha . ...7 ks

Zabudovaný - Volvo ... ...5 ks

Podrobné údaje sú uvedené vo výzve.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu rámcovej dohody.
2. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy
dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je
verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.
3. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami vo výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom nebude
uzatvorená rámcová dohoda a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
4. Prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť dohodu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2021