Stavebné úpravy k zriadeniu JIS na Klinike infektológie FNTT

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
364.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.11.2021
  Dátum zverejnenia:
23.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Porubčanský
Telefón: +421 917471309
Email: matus.porubcansky@fntt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy k zriadeniu JIS na Klinike infektológie FNTT
Referenčné číslo: 126/2021/PL
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav a vykonanie samotných stavebných úprav priestorov na prízemí objektu I Klinike infektológie FNTT za účelom zriadenia Jednotky intenzívnej starostlivosti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
364 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
364 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch (v prílohe č. 7 - Podmienky účasti).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti:
- § 34 ods. 1 písm. b) zákona,
- § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v predmetných
súťažných podkladoch (v prílohe č. 7 Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2021 10:00
Miesto: Komisia podľa SP otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupn.
ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2664. Prostr. funkcionality EKS sa online
sprístupnia ponuky všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom
komunikácie v čase podľa bodu IV.2.7) tejto výzvy v súlade so zákonom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to
určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie uvedené v bode 25
Otváranie ponúk v predmetných SP (súťažných podkladoch).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2664 a na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435475. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na internetovú adresu https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2664 je tiež zverejnený v PROFILE V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V.Ob. odporúča uchádzačom počas celého trvania tohto verejného obstarávania priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil V.Ob., adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1353, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/435475
3. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob..
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob. bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 4 SP.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy o dielo a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy o dielo. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila V.Ob. zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči V.Ob. spoločne a nerozdielne.
8. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 10 500,00 Eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
9. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 36.8 SP.
10.Obhliadka miesta dodania/uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční v súlade s bodom 24 SP. V súvislosti s uvedeným V.Ob. odporúča záujemcom sledovať Elektronickú tabuľu a PROFIL V.Ob. podľa bodu 2 , VI.3) Doplňujúce informácie tejto výzvy na predkladanie ponúk.
11. Predmetná podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska je reverzou podlimitnou zákazkou, teda aplikuje sa § 112 ods. 6 prvá veta zákona.
12. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je: c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.11.2021