Rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová, Dunajská Streda

  Zadávateľ:
Gastro DS, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
810.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.11.2021
  Dátum zverejnenia:
22.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gastro DS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50808478
Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.gastrods.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Enteris, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47551321
Vilová 2 , 85101 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.gastrods.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1, písm d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
prevádzkovanie školských jedální
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová, Dunajská Streda
Referenčné číslo: 2021/GDS/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
39220000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová v Dunajskej Strede. Zákazka je rozdelená na dve časti:
I. časť zákazky: Rekonštrukcia ŠJ
II. časť zákazky: Technologické vybavenie ŠJ
Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
810 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia ŠJ
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212500-1
45432110-8
45430000-0
45310000-3
42510000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Dunajská Streda, MŠ Októbrová ul.
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavebné časti:

PS 01 Stavebná časť, architektúra
PS 02 Statika
PS 03 Vnútorné elektroinštalácie a slaboprúd
PS 04 Protipožiarna ochrana stavby
PS 05 Zdravotechnika vnútorné vodovodné a kanalizačné inštalácie
PS 06 Vzduchotechnika a klimatizácia
PS 07 Vykurovanie
PS 08 Kuchynská technológia a fixné zariadenia
PS 09 Exteriérový lapač tuku
PS 10 Drobná architektúra (zariaďovacie predmety zázemia)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
383 514,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Technologické vybavenie ŠJ
Časť č.: 2..
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39220000-0
39711100-0
39141000-2
39711211-1
39711300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Dunajská Streda, MŠ Októbrová ul.
II.2.4) Opis obstarávania:
Technologické vybavenie ŠJ, skladba, počet a charakteristika zariadení je uvedená v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
426 486,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové a colné nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v ĺikvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že nemá prístup do databáz verejnej správy, uchádzač preto musí predložiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v plnom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti v zmysle:

I. časť zákazky
A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom plnení. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov,
C) v zmysle § 35 zákona o verejnom obstarávaní: predložením certifikátu systému manažérstva kvality,
D) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

II. časť zákazky

V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce
3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Odporúča sa, aby zoznam dodávok obsahoval minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, predmet dodávky, lehotu dodania, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, meno a priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť pravdivosť informácií.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: I. časť zákazky
K bodu A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky a (rekonštrukcia školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v objeme minimálne 380 tis. EUR bez DPH.

K bodu B):
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb a súčasne preukáže minimálne 5 ročnú aktívnu prax stavbyvedúceho pri realizácii pozemných stavieb, z ktorých aspoň jedna zákazka sa týkala výstavby alebo rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti v hodnote minim. 380 tis. EUR bez DPH.
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci Pozemné stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Doklad musí byť vybavený pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho.
- Životopis,
- Zoznam referenčných stavieb.
- informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.

K bodu C):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v oblasti stavebných prác v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 35 ZVO.

K bodu D):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti stavebných prác
v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

II. časť zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom kumulatívna hodnota dodávok za toto obdobie musí byť minimálne 420 000,00 EUR bez DPH. Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje dodanie vybavenia zariadení na prípravu jedál v rámci hromadného stravovania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ uplatňuje v rámci tohto verejného obstarávania pri kritériách na vyhodnotenie ponúk aspekty spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.12.2021 10:30
Miesto: Enteris, s.r.o., prevádzka Vilová 2, 851 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 3434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19559.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 23 000,00 EUR. Ak uchádzač predkladá zábezpeku iba na prvú časť zákazky, výška zábezpeky sa požaduje vo výške 11 000 EUR. Ak uchádzač predkladá zábezpeku iba na druhú časť zákazky, výška zábezpeky sa požaduje vo výške 12 000 EUR.
7. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a tiež je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.11.2021